dinsdag 20 oktober 2009

Inleiding

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is een particuliere Nederlandse organisatie die poogt discriminatie tegen te gaan op Nederlandse websites en op websites die op Nederland zijn gericht. Het MDI is een onderdeel van de te Amsterdam gevestigde stichting Magenta, en wordt erkend door de Branchevereniging Nederlandse Internet Providers (NLIP). Het MDI werd op 21 maart 1997 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie officieel geopend door toenmalig minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. Het wordt volledig gefinancierd door het ministerie van Justitie. (wikipedia)

De naam is slim gekozen. Wie is er immers niet tegen discriminatie?

Twijfel.
Het Meldpunt Discriminatie Internet ligt al vanaf de oprichting onder vuur. Een aardig overzicht van de kritiek die het MDI in de beginjaren over zich heen krijgt is bijeen verzameld op Uitingsvrij.

Ook dan al wordt de autoriteit van het MDI in twijfel getrokken: "Allereerst is toetsing aan de wet natuurlijk voorbehouden aan de rechter, niet aan het Meldpunt. De rechter is de enige instantie die een oordeel kan vellen over de toelaatbaarheid van publieke uitingen, juist omdat er altijd sprake is van een delicate afweging tussen verboden en rechten - in casu: van het discriminatieverbod versus de vrijheid van meningsuiting."
(Karin Spaink - De eigenrichting van het MDI in netkwesties editie 76, 31 december 2003)

Discriminatie.
Een punt dat veelal over het hoofd wordt gezien is het feit dat discriminatie op internet helemaal niet bestaat. Het internet is bij uitstek een plaats waar een mens niet beoordeeld wordt op ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, religie of een eventuele handicap. Een dergelijk kenmerk wordt immers pas bekend als de internetgebruiker het zelf bekend maakt. Van discriminatie op internet kan dus geen sprake zijn.
De artikelen van het Wetboek van Strafrecht die (volgens het MDI) discriminatie op het internet strafbaar stellen reppen dan ook helemaal niet over discriminatie.
Het gaat over groepsbelediging (art. 137c Sr), aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, etc. (art. 137d), over uitingen die beledigend zijn, of aanzetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, etc. (art. 137e), over deelname of geldelijke of andere stoffelijke steun verlenen aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras, hun godsdienst, etc. (art. 137f) of over het in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf opzettelijk discrimineren van personen wegens ras (137g).
Dat laatste artikel is een beetje vreemd want als discrimineren verboden is, is het dat natuurlijk ook in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf. En waarom alleen wegens ras?
Maar in de Newspeak van het Meldpunt Discriminatie Internet worden de beledigingen en de 'aanzetten tot...' allemaal onder de noemer 'discriminatie' gebracht.

Werkwijze van het MDI.
Het sleutelwoord is intimidatie. Het MDI ontvangt een klacht van een internetgebruiker die zich stoort aan een uiting, beoordeelt de klacht en als het MDI de klacht valide vindt wordt er een dreig-email naar de websitebeheerder of moderator gezonden. In de meeste gevallen geeft de moderator gehoor aan het verzoek om de uiting te verwijderen. De meeste moderatoren hebben immers weinig kennis van zaken over de wetgeving en zijn zich niet bewust van het feit dat het Meldpunt Discriminatie Internet geen enkele autoriteit heeft en dat slechts de rechter - en niet het MDI - kan en mag beslissen over de strafbaarheid van een uiting. Om problemen te voorkomen halen de moderatoren een gewraakte uiting meestal maar gewoon weg waarbij ze zich niet vermoeien met de vraag of het verwijderingsverzoek van het MDI gegrond was. En juist daar gaat het bij het MDI namelijk regelmatig mis.

Projecten.
Het Meldpunt Discriminatie Internet heeft in 2009 een rapport "Rechtsextremisme op het Internet" samengesteld en gepubliceerd. 'Extreem rechts' moest opnieuw op de kaart gezet worden want de bruinhemden waren volgens het MDI 'springlevend'. Deze marginale groep, die alleen maar in het nieuws kwam als een demonstratietje van ze gewelddadig verstoord werd door extreem links, mocht namelijk niet uit het collectieve geheugen van het publiek verdwijnen. Hoe kunnen de politieke tegenstanders van het MDI immers in de extreemrechtse hoek geduwd worden als niemand meer weet of extreemrechts nog wel bestaat?

Sinds kort houdt het MDI zich ook bezig met het indoctrineren van de jeugd. De website RU4REAL? is geheel op jongeren gericht. Niet alleen moet het de jongelui blijkbaar bijgebracht worden dat niet alle uitingen zo maar wenselijk zijn op het internet, het wordt ze ook geleerd dat ze ongewenste uitingen vooral moeten gaan melden bij het MDI. Zo wordt een hele generatie die tot dusver vrij laconiek met vermeend kwetsende uitingen omging gedrild tot een contingent verklikkers en benauwde zelfcensoren.
Mohammed Bouyeri gaf met de moord op Theo van Gogh het eerste zetje richting zelfcensuur. Het Openbaar Ministerie gaf (in samenwerking met het MDI) met de brute arrestatie van Gregorius Nekschot de tweede duw en het MDI maakt het nu af met het planten van angst en wantrouwen in de kinderhersentjes. Ostalgie (het terugverlangen naar de DDR-dictatuur) blijkt een succesvol exportproduct te zijn.

Blog.
Dit blog tracht informatie te verstrekken over de werkwijze, de politieke motieven en de resultaten van het Meldpunt Discriminatie Internet door middel van het uitgebreid bespreken van vrijwel alle casus van de afgelopen paar jaren en met een uitgebreide bespreking van de informatie die het MDI zelf naar buiten brengt via de website, het Jaarverslag en het onlangs verschenen rapport Rechtsextremisme op het internet.
Er komt een ontluisterend beeld van incompetentie, ideologisch geïnspireerde willekeur en intimidatie als werkmethode naar voren. En - recentelijk ook - indoctrinatie van de jeugd.

Indeling van het blog.
Het bovenste artikel van dit blog is altijd deze inleiding.
Het volgende artikel is het meest recente artikel (het nieuws)
Daaronder staat - vast - het artikel Tips voor Moderatoren en Websitebeheerders.
Vervolgens komen de artikelen die ieder een casus behandelen, de besprekingen en enkele satirische columns. Te lezen van boven naar beneden.

Het MDI-watch team.

zondag 18 oktober 2009

Mail van het MDI. Wat nu?

Tips voor moderatoren/websitebeheerders om met een klacht van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) om te gaan.

Het behandelen van een klacht van het Meldpunt Discrinatie Internet - veelal een verzoek tot verwijdering van een uiting - wil nog wel eens een tijdrovend klusje worden. Verreweg de gemakkelijkste manier om met zo'n klacht om te gaan is het onmiddellijk verwijderen van de uiting. De uiting is dan weg, het MDI is blij en de klager heeft het idee dat de klacht terecht was. Bedenk dan echter wel dat, als u moderator van een forum bent, er vrijwel altijd op uw forum een discussie zal losbarsten over de verwijdering. Het is niet ondenkbaar dat zo'n debat nog meer energie gaat kosten dan een discussie met het MDI.

U bent de moderator. U bent de baas over het forum, dus de beslissing om al of niet te verwijderen ligt bij u.

Mocht u besluiten het verwijderingsverzoek van het MDI aan te vechten dan zijn de hierna volgende punten wellicht van nut.

 • Vraag het MDI altijd om een uitgebreide toelichting. Als het MDI reeds in de eerste e-mail het verwijderingsverzoek heeft gemotiveerd, bedenk dan:
 • ...dat het MDI notoir incompetent is. Het komt voor dat het MDI het verkeerde wetsartikel gebruikt bij een verwijderingverzoek. In dat geval kunt u volstaan met een antwoord als: "Het door u genoemde artikel x van het Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing op de gewraakte uiting. Daarom zullen wij de uiting niet verwijderen" [1]
 • ...dat het MDI niet uitblinkt in begrijpend lezen. Regelmatig leest het MDI iets anders in een uiting dan er feitelijk staat. In dat geval kunt u volstaan met een antwoord als: "Uw interpretatie van de gewraakte uiting is onjuist. Met deze uiting wordt niet bedoeld dat..., maar dat... Daarom zullen wij de uiting niet verwijderen". [2]
 • ...dat het MDI niet uitblinkt in begrijpend lezen. Mocht u besluiten een inhoudelijke discussie met het MDI aan te gaan over een gewraakte uiting, gebruik dan zoveel mogelijk woorden. In veel gevallen haakt het MDI dan af en verneemt u niets meer van het MDI. [3]
 • ...dat het MDI een laag ontwikkeld gevoel voor humor heeft. Het komt regelmatig voor dat het MDI satire, cynische opmerkingen of grappig bedoelde omkeringen niet onderkent. [4] Maak daar gebruik van (ten goede) en leg uit dat er juist het tegenovergestelde wordt bedoeld van wat er wordt geschreven. Of maak er ten kwade gebruik van en probeer een draai te geven aan de betekenis van een gewraakte uiting. Dit laatste is valsspelen. Dat doet het MDI ook maar dat is geen excuus. Bovendien speelt het MDI niet vals uit kwade wil maar uit domheid.
 • Publiceer zo veel mogelijk en zo uitgebreid mogelijk over uw e-mailuitwisseling met het MDI op uw forum of website. Openheid komt uw zaak allen maar ten goede. [5]
 • Val het Meldpunt Discriminatie Internet nooit aan op het punt van autoriteit. Inderdaad kan niet het MDI maar alleen de rechter een uitspraak doen over de strafbaarheid van een uiting. Maar dat weet het MDI zelf ook wel. Het is nutteloos om het MDI daar op te wijzen. Houd het bij de inhoud en verlies geen tijd aan de vorm. [6]
 • Betreft het verwijderingverzoek van het MDI een door u geschreven tekst op een door u beheerde website of blog dan bent u volledig autonoom en is het onmiddellijk verwijderen van de uiting zonder twijfel de gemakkelijkste weg.
 • Maar, mocht u een discussie aangaan met het MDI, vergeet niet erover te publiceren. U heeft nu immers stof voor een nieuwe column. [7]
 • Met uw vragen kunt u terecht op dit blog. MDI-watch zijn geen juristen, maar kunnen (daarom) gratis adviseren. [8]
 • Tenslotte: probeer een goede inschatting te maken wat voor impact een confontratie met het MDI op uw persoonlijke omstandigheden kan hebben. Het is juist dat het MDI lang niet van alle uitingen aangifte doet bij de politie. Het is ook juist dat veel van die aangiftes niet in behandeling worden genomen: veel wordt geseponeerd. Het is tevens juist dat het MDI maar zelden gelijk krijgt bij de rechter. Maar de kans is dus wel aanwezig dat u zich voor de rechter moet verantwoorden en dat u er een strafblad aan over houdt. De vraag of u dat er voor over heeft kunt u alleen zelf beantwoorden. Inderdaad: de intimidatie-tactiek van het Meldpunt Discriminatie Internet werkt. [9]
[1] Dat overkwam Bitterlemon.eu:
Bitterlemon had een artikel dat een Belgische professor in een magazine had gepubliceerd, op de website gezet (met toestemming van de auteur).
Het MDI dacht dat artilel 137c van het Wetboek van Strafrecht van toepassing was. Dat was onjuist: artikel 137e (het openbaar maken van beledigende uitingen) is van toepassing.

[2] Dat trof onder meer een drietal forumposters op DutchFaithFreedom.org.
We kunnen volstaan met de tekst van de laatste mail van FaithFreedom naar het MDI:

Tot onze teleurstelling hebben wij van u nog geen reactie ontvangen op onze e-mail van 19-2-2009.
Wij hadden toch graag van u vernomen wat u op te merken heeft over de reacties van onze forumleden.
Onze forumleden hebben ons inziens duidelijk aangetoond:
- Dat u het geschrevene onjuist interpreteert, uw fantasie de vrije loop laat en vervolgens uw eigen associaties als ‘aanzetten tot haat’ bestempelt (uiting 1 en 3 van forumlid ‘naar boven’).
- Dat u de geschiedenis van de islam tracht te herschrijven en gedreven door plaatsvervangende schaamte een uiting als beledigend voor een groep – en dus strafbaar – aanmerkt terwijl u faalt te onderkennen dat de vermeend beledigde groep zich geenszins beledigd zal voelen door de uiting (uiting 2 van forumlid ‘BFA’).
- Dat de aanwezigheid van de woorden ‘moslim’, ‘nazi’ en ‘”gedeporteerd”’ in een uiting voor u reden is om een uiting als strafbaar aan te merken, waarbij u geheel aan de context voorbij gaat en dat u bovendien een vermeende vergelijking (van moslims met nazi’s) als een belediging ziet en een identieke, eveneens vermeende, vergelijking (van katholieken met nazi’s) niet beledigend acht (uiting 4 van ‘Circe’).
Wij hebben het voornemen de gewraakte uitingen drie dagen na het verzenden van deze e-mail terug te zetten, voorzien van uw beschuldigen en het weerwoord van onze forumleden.
Ook zijn wij van plan een topic te wijden aan onze ervaringen met uw ons inziens importune handelswijze.
Nog steeds bereid tot een dialoog en met vriendelijke groeten verblijven wij, moderator FFI.
Vanzelfsprekend kwam er ook op die e-mail geen antwoord van het MDI.

[3] Een regelmatig gehanteerde tactiek die meestal onbewust toegepast wordt: de meeste columnisten schrijven graag en veel en graag veel.

[4] Michiel Mans (op Lucaswashier.nl) en Nico Dijkshoorn (op Nu.nl) schreven satirische columns die door boze internetgebruikers én door het MDI serieus genomen werden.

[5] De bekendste kwelgeest van het MDI is zonder twijfel GeenStijl. Hoewel GeenStijl de laatste jaren streng modereert en het aantal dreigmails dat ze van het MDI ontvangen vrijwel tot nul is gereduceerd blijft het Meldpunt Discriminatie Internet regelmatig een dankbaar onderwerp voor een honende column op geen GeenStijl.

[6] Aan de schermutseling voor de rechtbank tussen het CIDI en de AEL over de AEL-cartoons kwam het MDI zelfs helemaal niet te pas. Het CIDI was zich blijkbaar terdege bewust van de nutteloosheid (en de kans op ongelukken ten gevolge van incompetentie) van het inschakelen van het MDI.

[7] Eerlijk is eerlijk: dit blog was niet ontstaan en had zeker niet deze omvang kunnen krijgen zonder de openheid en de publicatiebereidheid van de diverse columnisten en websitebeheerders.

[8] Meestal verwijst het MDI bij een verwijderingsverzoek naar een wetsartikel. De toepasselijke artikelen (de artikelen 137c, d, e, f en g van het Wetboek van Strafrecht) zijn hier te vinden.

[9] Het Meldpunt Discriminatie Internet is een slecht verliezer en gaat (in samenwerking met het Openbaar Ministerie) regelmatig in hoger beroep. Vanzelfsprekend op kosten van de belastingbetaler. Zogenaamd doet het MDI dit om uit te vinden hoe de jurisprudentie precies zit. Maar uit niets blijkt dat het MDI ook maar enige lering trekt uit de verloren rechtszaken: het MDI gaat immers onverminderd voort met het sturen van onterechte en soms zelfs volstrekt idiote verwijderingsverzoeken.

maandag 12 oktober 2009

The scorpio and the frog.

The scorpio wanted to cross a river, but he couldn't swim. After talking to many different swimming animals, who stubbornly refused to carry him, the scorpio finally managed to talk a frog into helping him:

- Would you carry me to the other side of the river? - says the scorpio.

- No way! - answers the frog - I would never carry a scorpio in my back, you will end up stinging me and poisoning me, and I will die!

- Do you think I am stupid? - says the scorpio - I cannot swim! If you die, I die! I would never to such a thing!

The frog lets himself be convinced by the flowery language of the scorpio and agrees to carry him to the other side of the river. In the middle of the way, the scorpio stings the frog, who gets paralyzed by the poison and cannot swim. The frog asks the scorpio, puzzled:

- Why did you do that? Now, we both die!

To which the scorpio answers:
Because I am a scorpio, and this is what scorpios do.

Auteur onbekend.

Enkele symbolen en hun betekenis.


1. De gevulde cirkel.

De gevulde cirkel staat symbool voor de nieuwe maan (eerste kwartier).

En de nieuwe maan staat symbool voor begin, geboorte, enthousiasme en optimisme.

This structure, the filled circle, the disc or globe, seems to be older than the open circle. It is, perhaps, the most common of the non-pictorial signs chiselled or hollowed out in Nordic rock carvings. Although the filled circle is not found among the Egyptian hieroglyphs, it is used in Japanese Buddhist symbolism, and in India (for example, on the brows of women to indicate that they are married, or possibly not widowed).
[b]In astronomy and calendars the filled circle is used to denote the new moon, i.e. the conjunction of the sun and the moon that takes place once every 28 days.[/b] In some meteorological systems it stands for cloudy weather or overcast sky. As a cartographic sign it may indicate communities, towns or centers of communication. In early chemistry it was used for coal. On video appliances it denotes the recording control, as does the filled circle.

De islam heeft echter een ander symbool voor de nieuwe maan:

MAANFASEN
De Maan draait net als de Aarde om haar as - alleen heel langzaam. Ze maakt een complete draai in dezelfde tijd (27 dagen) die ze er over doet om rond de Aarde te draaien en toont ons daarom steeds hetzelfde gezicht. De achterkant van de Maan kennen we alleen van de foto's die door ruimteverkenners genomen zijn.
Bij nieuwe Maan loopt ze tussen de Aarde en de Zon door. Ze staat dan vlak bij de Zon zodat we haar niet kunnen zien. Ongeveer drie dagen na dit moment komt het sikkeltje van de nieuwe Maan tevoorschijn in de avondschemering. Volgens het Islamitische geloof is het dan pas echt nieuwe Maan.
Vervolgens wast of groeit de Maan elke dag een stukje aan om via 1e kwartier (1e kwart van haar baan of halve Maan) na 14 dagen vol te worden en daarna af te nemen tot de volgende nieuwe Maan.

2. De maansikkel.

Het maansikkeltje is natuurlijk bij uitstek het symbool van de islam.Je vindt de maansikkel op minaretten, moskeeën en op de vlag van meerdere islamitische landen.

Onder andere op de vlaggen van Maleisië, Pakistan en Turkije.


3. De gelijkzijdige driehoek.Met een punt recht naar boven en een zijde als basis zou dit het symbool voor het mannelijke zijn en met de punt naar beneden symboliseert dit teken het vrouwelijke.

Deze gelijkzijdige driehoek staat echter op zijn kant en dan is het een pijl. Dit is een pijl die naar achteren, terug, wijst. Het is een ‘achteruit’-pijl.


4. De schorpioen.


Dit is het symbool van de schorpioen (daar is hij weer) in de astrologie.

De schorpioen schijnt niet zo’n prettig karakter te hebben.

Wikipedia over de schorpioen

Astrologen schrijven doorgaans de volgende kenmerken toe aan mensen met Schorpioen als sterrenbeeld:
* Intens
* Sterk
* Vastberaden/ hardnekkig / volhardend
* Emotioneel / gevoelig
* Kalm, maar kan erg kwaad worden
* Teruggetrokken
* Geheimzinnig
* Diepgaand
* Passioneel / seksueel
* Loyaal
* Ambitieus
* Extreem
* Eigenzinnig / fanatiek
* Mysterieus
* Diep haatdragend / mogelijk vernielzuchtig

Kortom: eentje waar je voor op moet passen.

Vier symbolen. Respectievelijk voor:

Geboorte, enthousiasme en optimisme (de nieuwe maan).

Islam (de maansikkel).

Achteruit-pijl (de naar links wijzende staande driehoek).

Vastberadenheid, introvertie en haat (schorpioen).

Hier zijn ze nog een keer:


Tja…
Wat moeten we hier van denken, van deze vier symbolen?

De nieuwe maan is een symbool met een uitgesproken positieve connotatie.

Maar niet als je er een achteruit-pijl opplakt.

Want wat krijgen we als we de vier symbooltekens bij elkaar voegen en er een kadertje omheen zetten?

Een logo.
En van wie is dit logo? Dat ziet u hier.

Alleen al op grond van het voeren van dit logo zou deze club verboden moeten worden.

Naschrift: wij hechten geen enkele waarde of waarheid aan astrologie, maar wij zijn wél van mening dat een instantie die kiest voor een astrologisch symbool in zijn logo (zoals in dit geval de schorpioen) zich bewust is van de betekenis van het symbool en er ook bewust voor gekozen heeft: zich dus met de eigenschappen van het sterrenbeeld identificeert.

Meldpunt Discriminatie Internet - bevoegdheden

Het MDI heeft geen enkele bevoegdheid: die ligt (gelukkig) bij de rechterlijke macht.

Het MDI kan net als iedereen aangifte doen: vervolgens moet het Openbaar Ministerie beslissen of ze iets met die aangifte doen of niet.

Uit het Jaarverslag 2007 van het MDI:
2.5. Afhandeling aangiften in 2007
Begin 2007 waren er nog dertien aangiften in behandeling bij het OpenbaarMinisterie. De oudste aangifte komt uit 2002. In de loop van 2007 zijn zeven aangiften geseponeerd, althans is aangegeven dat niet wordt overgegaan tot vervolging. Tot dusver is (nog) niet van alle sepots, of voorgenomen sepots, een sepotbrief ontvangen. Van de zeven geseponeerde aangiften zijn vier geseponeerd wegens ouderdom. Eén aangifte is geseponeerd omdat bij de opsporing geen aanknopingspunten zijn gevonden die tot vervolging konden leiden en omdat de website inmiddels al geruime tijd offline is. Eén aangifte is geseponeerd, omdat de verdachte volledig ontoerekenbaar werd geacht en één aangifte werd om een andere reden geseponeerd. Geen enkele aangifte van het MDI is in 2007 door het OM voor de rechter gebracht.
Vooralsnog is dit bedroevende resultaat voor het MDI nog geen reden geweest om aan zelfonderzoek te doen of aan het bestaansrecht van hun club te twijfelen.

Uit hetzelfde verslag:
Het MDI is teleurgesteld in de afhandeling van de aangiften en de strafrechtelijke en algemene aanpak van discriminatie op het internet in 2007. Al sinds haar oprichting in 1997 constateert het MDI dat de strafrechtelijke aanpak van discriminatie op het internet tekort schiet. In sommige jaren lijkt enige verbetering op te treden, maar 2007 was een dieptepunt. Hier zijn meerdere oorzaken voor. Ondanks dat de aanpak van discriminatie politieke prioriteit heeft.
Dat het wel eens aan het MDI zelf zou kunnen liggen dat de aangiften niet serieus genomen worden door het O.M. komt niet bij ze op.

Maar welke subsidie-afhankelijke organisatie maakt er nu een kosten/baten analyse...

Toch is het waarschijnlijk dat het MDI incidenteel succes boekt door middel van intimidatie: veel webmasters of forummoderatoren zullen kiezen voor de gemakkelijke weg en gewraakte uitingen gewoon verwijderen.

Stichting Magenta

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is een onderdeel van Stichting Magenta.

De Stichting Magenta voert op haar website het motto "bites the hands that feed discrimination".

Bovendien meldt de Stichting Magenta op haar website dat ze het één en ander zijn of niet zijn:
Welcome to Magenta's 24/7 not-for-profit anti-racism & Human Rights store. Do come in! We're non-violent, pro-democracy, non-partisan & non-ideological, but we have lots of attitude!
- non-violent?
Niet-gewelddadige handenbijtertjes? Zijn die er ook?

- pro-democracy?
Moeilijk voor te stellen als één van de onderdelen zich gespecialiseerd heeft in intimidatie en het bestrijden van de vrije meningsuiting...

- non-partisan: dat betekent zoiets als onpartijdig, niet vooringenomen.
Verder op dit blog zal aangetoond worden dat in ieder geval het MDI er niet in slaagt zich onpartijdig op te stellen.

- non-ideological?
Zelf zeggen ze: "We do not do ideology; we do not think certain political systems create a world without racism. Everybody has a personal responsibility to make this a better world, period."

Maar 'everybodies' die hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen worden door het Magenta-onderdeel MDI tegengewerkt.

Het MDI vs GeenStijl

Vanzelfsprekend kruisen de wegen van een populair 'shocklog' en een dolende internetwachthond elkaar zo af en toe.

Hier, van boven naar beneden in chronologische volgorde (oudste eerst) de 'stijlloze' berichten over het MDI.

Het leest als een vermakelijke reeks dieptepunten van zowel het MDI (die in GeenStijl hun belangrijkste bestaansrecht menen te zien) als van GeenStijl (die hun verlangen naar een serieus rechtsgeding maar niet bevredigd krijgen).

2004:

Meldpunt Discriminatie notoire wetsovertreder

Bureau Rassendiscriminatie: MDI schuldig aan racisme

Gewonnen! MDI-directeur stapt op

2005:

Jaarverslag MDI (2004)

MDI weer in de bocht

GeenStijl belasterd door MDI


Eindelijk een echt meldpunt!
2006:

MDI richt pijlen op Geert

Hallo 1 miljoen kaalkopjes
2007:

MDI doet aangifte tegen Wilders

GeenStijl "Een Groot Probleem"

2008:

GeenStijl versus Justitie: een lachertje...

MDI: Iran Bombarderen mag niet


MDI geeft alsnog toestemming Iran te nuken

Wordt vervolgd...

BRON : GeenStijl

Gregorius Nekschot en het MDI

Water en vuur, natuurlijk, de 'Misselijke Grappen'-maker en de verdedigers van het humorloze woord en beeld.
("Allah did not create man so that he could have fun. The aim of creation was for mankind to be put to the test through hardship and prayer. An Islamic regime must be serious in every field. There are no jokes in Islam. There is no humor in Islam. There is no fun in Islam. There can be no fun and joy in whatever is serious." -- Ayatollah Khomeini).

Op de website van de cartoonist Gregorius Nekschot werd het MDI dan ook regelmatig besproken.

De artikelen zijn inmiddels van de website van Gregorius Nekschot verdwenen.

Er resteert nog een cartoon en één artikel:

Meldpunt Discriminatie Internet verenigt zich met fundamentalisten (23-05-08)Eik der Karpaten Niels van Tamelen (18-06-08)

Eik der Karpaten & Grote Roerganger Niels van Tamelen van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) - in de volksmond Internetgestapo - deed vandaag interessante uitspraken in dagblad De Pers.

‘Normaal als we aangifte doen, zijn we overtuigd van de strafbaarheid van de uitingen. In het geval van Nekschot waren we dat niet. De tekeningen zouden strafbaar kunnen zijn, maar er zijn ook tegenargumenten.

Dan ligt het voor de hand om de kwestie voor te leggen aan de rechter. Daarmee doe je recht aan alle mensen die hebben geklaagd (voornamelijk handlangers van de godsdienstwaanzinnige jongerenimam Abdul Jabbar van de Ven, het is maar dat u het weet GN) over die cartoons.

We hebben een wetsartikel dat discriminatie verbiedt. Dan is het goed dat het Openbaar Ministerie (OM) zo’n zaak onderzoekt. Ook voor cartoonisten. Die weten dan waar ze aan toe zijn.’

Alstublieft, leg uw grappen en grollen - zekerheidshalve - eerst voor aan Zon der Natie & Geniale Ingenieur van de Ziel Niels van Tamelen. Immers: voor je het weet, stuurt hij - in het geheim, dat spreekt! - namens dolgeworden imams de politie op je af.

Het MDI bestrijdt racisme, fascisme en discriminatie maar - let op, nou komt-ie - het socialisme/communisme dat vele tientallen miljoenen volkomen onschuldige stumpers het leven kostte, is volgens Man van Staal & Onvermoeibaar Bevruchter van Komsomol-meisjes Niels van Tamelen helemaal o.k.

Niemand weet precies waarom, maar om de een of andere reden heeft onze Niels enorm veel sympathie voor de islam. Wellicht heeft het er mee te maken dat, noch het socialisme/communisme, noch de islam, veel ruimte biedt aan zelfstandig denkende individuen.

Gregorius Nekschot
Cartoonist
BRON

De Scalpen Aan De Gordel Van Het MDI, Deel 1: rechtser.com

Incidenteel weet het MDI een visje te verschalken. En hoe klein ook, iedere vis is er één.

Beheerder rechtser.com veroordeeld

Afgelopen vrijdag heeft de politierechter in Zutphen de beheerder van de rechts-nationalistische website ‘rechtser.com’ veroordeeld wegens het openbaarmaken van beledigende uitingen.

De man plaatste tussen 2004 en 2007 geregeld artikelen op zijn website waar bezoekers op konden reageren. Bezoekers riepen onder meer op om de “moslimparasieten in de gaskamers te stoppen”. De beheerder van de website, een 42-jarige man uit Epe, liet dergelijke berichten op de website staan. Daarnaast deed hij zelf onder meer uitspraken waarin hij moslims “kotslims” noemde. Het Meldpunt Discriminatie Internet heeft van deze uitingen aangifte gedaan.

De rechter was het oneens met het verweer dat de uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting vielen. Ook de vrijheid van meningsuiting kent namelijk grenzen. Verder stelde de beheerder te zijn gehackt. Daardoor zouden onder meer de beledigende uitspraken op zijn naam op de site zijn verschenen. Omdat hij echter bij de politie wat anders had verklaard, ging de rechter daar niet in mee en veroordeelde de man tot een boete van 750 euro waarvan 250 voorwaardelijk. Zijn laptop werd verbeurd verklaard.

Het MDI is tevreden met deze uitspraak. De uitspraak laat duidelijk zien dat een beheerder verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn website. Als die verantwoordelijkheid niet of onvoldoende wordt genomen, dan kan een beheerder daarvoor ook door een strafrechter aansprakelijk worden gesteld.

Waarom Rechtser.com onze volle ondersteuning verdient

Columnist H. Numan schreef op Het Vrije Volk twee columns over deze heldendaad van het MDI. Dit is de eerste:

Waarom Rechtser.com onze volle ondersteuning verdient
H. Numan 3 september 2008

De beheerder van Rechtser.com is vorige week veroordeeld tot een boete van € 750 waarvan € 250 voorwaardelijk. Dat is voorwaar een forse straf. Misbruik je een klein kind dan kom je er vanaf met 40 uur plantsoenen schoffelen - zeer begripvol van Justitie op kinderboerderijen - of, als je magistraat bent, met 20 uur.

Ik lees dat sommige mensen wat bedenkingen hebben aangaande Rechtser.com. Ieder zijn mening, uiteraard. Er is geen enkele website die voor 100% iedereen tevreden kan stellen. Toch zou het verstandig zijn om de gelederen te sluiten en Rechtser.com de volle steun te geven die het terecht verdient.

Justitie en het de onofficiële gedachten Gestapo MDI hebben twee keer geprobeerd om een rechtse site te blokkeren en gingen gigantisch op hun gezicht. Drie keer, als je Fitna en Wilders meetelt. Die pogingen mislukten volledig. GeenStijl lachte onze MDI Gestapo en het Reichs Sicherheids Haubt Ambt vierkant uit. Ze publiceerden zelfs een zeer leuke foto van Herr Sturmbahnfuhrer Hirsch Balin in ambtstenue, iets wat de man niet kon waarderen. Gregorius Nekschot was de tweede poging. Helaas. De man was te bekend en het onderwerp te heikel om door te zetten. De dossiers gingen onder op de stapel, wachtend op betere tijden.

Het gebeurt wel vaker dat mensen dronken van macht te hoog grijpen. Balin en het MDI zijn zeker niet de eersten die een pijnlijke kater opliepen en zullen ook niet de laatsten zijn. De gebruikelijke tactiek is om snel minder prominente slachtoffers te zoeken en die op het blok te leggen. Rechtser.com voldeed aan alle eisen: een niet prominente blog, een niet prominente blogger, enigszins dubieus, zodat velen toch iets van gerechtigheid bespeuren in het het kangoeroe proces en gelukkig een man met een matig inkomen. Barbertje moet hangen, en Barbertje hangt.

De beheerder heeft theoretisch de mogelijkheid om in beroep te gaan. Theoretisch, want het Nederlandse rechtssysteem is nogal krom. Als je pauper bent kan je procederen tot je smurf ziet. Als je puissant rijk bent ook. Maar als je daar tussen in zit, kan je het gerust vergeten. Iemand die ongeveer dan modaal verdient kan het zich simpelweg niet veroorloven. Vandaar dat allerlei linkse aksiegroepjes tot aan de Kroon door procederen om hun zin te krijgen. Een kippenboerderij in Roodeschool via de rechtbank laten sluiten door een uitkeringstrekker in Sluis of Maastricht is doodnormaal. Als die uitkeringstrekker had verloren? Ach, dan betaalt de staat - iedereen dus - de kosten. Hij zelf betaalt geen cent.

Een rechtsbijstandsverzekering kan oplossing bieden, hoor ik mensen zeggen. Inderdaad. Maar alleen voor civiel-rechtelijke procedures. Een rechtsbijstandsverzekering verzekert je [b]niet[/b] voor strafprocessen. Die moet je á raison van € 200 per uur zelf betalen. De beunhaas die de beheerder van Rechtser.com uitzoog bijstand gaf verdiende vlotjes vier maandsalarissen voor een beetje prutswerk dat hem waarschijnlijk minder dan een uur werk kostte.

De aanklacht deugde voor geen kanten: het MDI heeft de veroordeelde niet vooraf in kennis gesteld van zijn overtreding noch hem de gelegenheid gegeven om de gewraakte stukken te verwijderen. Een beetje advocaat zou onmiddellijk vrijspraak eisen en zijn cliënt dringend adviseren in hoger beroep te gaan. Wetende dat het hof het voorafgaande vonnis zal vernietigen en hij dus dubbel en dwars zijn centjes binnen kan sleuren. Een echt goede advocaat die zeker van zijn zaak is (en waarom zou hij dat niet zijn met zo'n open goal?) zou zelfs bereid zijn om de kosten voor te schieten. Mr. Bert Jan Souman van Steenbergen Advocatuur is dat zeer zeker niet. Ik denk dat zijn gedachten meer bij windsurfen lagen dan bij de belangen van zijn cliënt waar hij zijn hobby mee bekostigt. Juridisch lijkt hij me meer op iets geels wat uit een flesje komt kruipen.

Mensen, er is een precedent geschapen. Houdt daar terdege rekening mee! Het precedent houdt in dat vanaf heden webmasters en forumbeheerders volledig aansprakelijk zijn voor alle postings op hun site, ook die door derden zijn gedaan. Het is een klein kunstje om snel een flink aantal nu criminele teksten te plaatsen, via het MDI de beheerder van z'n bed te lichten en juridisch te villen. Probeer er maar een speld tussen te krijgen. Dat lukt je niet.

Het MDI ging zelfs zo ver dat ze openlijk toegaven een site te bekijken op politiek correcte signatuur. Pas als het MDI vindt dat de gewraakte site politiek incorrect is gaan ze toch actie over. Wie bepaaldt er of een site 'de correcte signatuur' heeft? Waar staat dat omschreven? Wet Openbaarheid van Bestuur, wel eens van gehoord? 'Natuurlijk', zal het MDI zeggen. 'Wij zijn een particuliere organisatie, en dus geldt die wet voor ons niet.' Een als extreem links bekend staande particuliere organisatie gaat voortaan bepalen welke sites niet extreem zijn. [b]Dit is je reinste WC Eend rechtspraak![/b]

Hoelang denken de lezers van Het Vrije Volk dat het zal duren voor HVV aan een onderzoek onderworpen wordt? Okay, misschien komen ze wat later aan de beurt. Heel fijn. Blijf rustig op je luie stoel de executies van anderen volgen. Je komt zelf ook aan de beurt, alleen wat later. Geniet er maar van. Het verschil tussen een gematigde imam en een fanatieke is dat je mag uitkiezen van welk hoog gebouw je gegooid word. Is dat even fijn!

Elke forum in Nederland is nu aangeschoten wild. Vrijwel ieder politiek forum heeft wel een of twee postings staan die juridisch niet door de beugel kunnen. Bij GeenStijl waar zeer actief gemodereerd wordt vond met op een totaal van een paar miljoen postings toch nog 14 postings die niet door de beugel konden. Enig idee hoe grondig men die site onderzocht heeft? Een paar miljoen postings doorlezen is geen kinderspelletje! De Stasi knapen van het MDI hebben niets anders te doen, vinden het schitterend om een rechts of conservatief persoon in de financiële afgrond te storten dus die doen hun best wel. Verwijderen lijkt leuk, maar is zinloos. Wel eens van Google Cache gehoord?

Het betekent ook dat vanaf nu alle niet extreem linkse fora die Nederland telt (en dat zijn er best wel wat) strenge zelfs censuur moeten gaan toepassen om niet in het gevang te belanden.

De normale procedure, indien men een dronken van macht een bok geschoten heeft is mikken op kleiner wild. Je blijft dat een tijdje doen, dus verwacht dat andere minder prominente fora ook een bezoek krijgen van de blauwe smurfen. Geen of weinig publiciteit aan de zaken schenken. Over vijf maanden staat je precedent zo stevig als een moskee en ga je terug naar het grotere wild. Dan kan je met een gerust hart Gregorius Nekschot, GeenStijl en Het Vrije Volk zonder een probleempje stuk procederen.

Het precedent immers, is er al.BRON

Meten met twee maten

Het tweede artikel van Het Vrije Volk-columnist H.Numan over rechtser.com:


Meten met twee maten
H. Numan 10 september 2008

Onlangs is rechtser.com veroordeeld wegens discriminatie. Aanzetten tot haat stond ook op de agenda van het MDI en de officier van justitie, maar dat ging de rechter toch net iets te ver. Op dit moment, althans.
Afgelopen zondag is er weer een Nederlandse militair gesneuveld in Afghanistan. De zeventiende, dit jaar. Lees hoe de lezers van maroc.nl er over denken, en huiver. Een gematigde reactie is “Goh, wat jammer. Het is er maar één.” De meeste lezers juichen bij het lezen van dit 'goede' nieuws. Allah is waarlijk groot! Hoe vervelend de bontkraagjes en de meeste Nederlandse het vinden: ook zij zijn Nederlanders. Ze hoeven de (Nederlandse!) vlag niet half stok te hangen, maar virtueel verbranden is gewoon spotten met je eigen afkomst. Helaas zijn ze te stom om dat in te zien.

Nu even extrapoleren. Ik geef gewoon een simpel voorbeeld. Stel dat een Marokkaanse jongen geplet wordt tijdens een tasjesroof. Op een forum word een opmerking geplaatst: “Goh, wat jammer. Het is er maar één.” Enig idee hoe snel het MDI in actie zal komen, en snelrecht zal eisen voor deze flagrante discriminatoire opmerking? Misschien krijgt de webmaster de gelegenheid om de opmerking te verwijderen. Waarschijnlijk niet, want dat vergat het MDI in de zaak rechtser.com ook. En de rechter vond dat geen grond voor ontslag van rechtsvervolging.

Het MDI is behalve laf ook dom. GeenStijl is geen hobby forum. Het is een professioneel bedrijf, ondersteund door de grootste papieren krant van Nederland. Ze zijn in staat om heel wat publiciteit te genereren en doen dat regelmatig. Procederen tot aan de raad van Europa? Geen enkel probleem! U klaagt maar aan en wij verdedigen! Toch probeert het MDI GeenStijl voor het gerecht te krijgen. Zonder enig resultaat. Dit weekeinde moest het MDI weer met de staart tussen de benen afdruipen. GeenStijl kan zich dat veroorloven. Een forum zoals rechtser.com niet. Vandaar het fanatisme waarmee de officier en het MDI rechtser.com aanpakten.

De advocaat gaf, zo hoorde ik, een redelijk pleidooi. Zijn kosten waren relatief acceptabel: € 1700. De veroordeelde kreeg heel veel morele steun, en ook wat financiële steun: € 200. Bij lange na niet genoeg om de kosten van dit proces te dekken, laat staan om in hoger beroep te gaan. Om in hoger beroep te gaan is minstens het tienvoudige nodig.

Dus ziet u hier weer een schitterend staaltje hoe verrot ons rechtssysteem is: iemand die meer verdient dan een bijstandsuitkering kan procederen gerust vergeten. In Groesbeek werd onlangs een kippenfarm gesloten wegens stankoverlast. Inderdaad, kippenfarms stinken nogal. Het zou dus te verwachten zijn dat omwonenden die rechtszaak aanspanden. Nee dus. Het bleek een linkse actiegroep te zijn, wonende in Den Haag. Die mensen moeten dus bijzonder scherpe neuzen hebben om stankoverlast te claimen.

De ene helft is waarschijnlijk advocaat, de andere helft uitkeringsgerechtigde. Vrienden van Volkert die de moed missen om zelf iemand om te leggen. Proceskosten? Wat maakt dat uit? Die betalen we toch niet! Wij kunnen gratis procederen! Dat is ons recht!

Wederom is er een precedent geschapen. Je kunt met een gerust geweten iemand kapot maken, ook als je geen belanghebbende bent. Het opent mogelijkheden voor legioenen uitkeringsgerechtigden om bedrijven stuk te procederen. De rechter kijkt immers niet naar het belang van de eiser. Alleen of de aanklacht rechtsgeldig is.

Klagen over stankoverlast lijkt me redelijk voor de omwonenden. Klagen over stankoverlast als je 250 km verderop woont is ongeveer gelijk aan wat Adolf Eichmann deed. Iemand op afstand vermoorden zonder je eigen geweten te bevuilen.

Nu zijn bedrijven niet gek. Dus kun je op je tien vingertjes uitrekenen dat er snel een verzekering zal komen die je tegen dat soort terrorisme beschermt. Kost natuurlijk wel een paar centjes, maar die betaalt u zelf. De terroristjes betalen geen cent, het bedrijf rekent het gewoon door in de verkoopprijs. Wat overigens volkomen normaal is. Dankzij de perfecte ondersteuning van het linkse actiewezen kunt u de rekening betalen.

Denk daar eens over na als u een doosje “scharrel” eieren koopt. Kippenfarms die hun kippen buiten laten lopen stinken 10x zo veel als gesloten farms. Het is nogal moeilijk om hun stankoverlast te voorkomen.

Nu weer terug naar maroc.nl. Realiseer je goed dat vrijwel alle posters daar de Nederlandse nationaliteit bezitten. Ze zijn vrijwel allemaal in Nederland geboren, opgegroeid (zij het voor galg en rad), spreken de taal (enigszins) en zonder veel uitzonderingen verachten ze Nederland, de Nederlandse cultuur en vooral de overige Nederlanders. De andere Nederlanders die niet mohammedaan zijn, met name. Alhoewel, de posters van maroc.nl hebben nogal wat problemen met alle bevolkingsgroepen die niet van Marokkaanse origine zijn. Turken zijn niet echt welkom. Probeer eens te posten onder de naam 'Erwin Duinmeyer, locatie Aruba'. Post iets neutraals, en kijk hoeveel mensen hun absolute afkeer graag tonen.

Denkt u dat het MDI daar zal ingrijpen? In dat geval heb ik een schitterende brug voor u te koop...

BRON

Het MDI en Het Vrije Volk

Een podium voor vrijdenkende columnisten krijgt vanzelfsprekend ook zo af en toe met het MDI te maken.

Behalve H. Numan hierboven zijn er meer HVV-columnisten die het fenomeen MDI behandeld hebben.

Het Vrije Volk kreeg zelfs een keer een intimidatiepoging van de Meldpuntmensjes voor de kiezen.

Subsidiespons MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) beschuldigt Het Vrije Volk van belediging en discriminatie ... ex artikel 137c lid 1 van het Wetboek van Strafrecht.

HVV beschuldigd van discriminatie (31-3-2007)

Hoe het precies afliep is onbekend, maar we denken dat het siste.

Hoewel...HVV schreef stoer:
heeft verzocht om dit artikel te verwijderen. Het Vrije Volk legt dat verzoek naast zich neer.

Maar het bewuste artikel is van de site verdwenen..

Andere columns van HVV over het MDI:

Borrelpraat mag, mits het niet op internet gepubliceerd wordt.
Ze maken ons belachelijk (26-8-2007)

Moslims mógen discrimeren van de subsidiespons MDI.
moslims officieel boven de wet+reactie (14-6-2008)

Van asielzoeker tot dik gesubsidieerde ‘generaal-gedankenpolizei’.
Mellouki cadat, een Frans Algerijnse Nederlander (10-7-2008)

Geen woord dat vaker en ernstiger misbruikt wordt dan het D-woord. Hier nog eens een kijkje in de Onterecht Onderscheid Keuken van de Zielige Mensen Industrie. Het blijkt nu dat de bezem er doorheen kan!
Last Van Discriminatie? Hulp Van Meer Dan Honderd Kanten! (17-7-2008)

Nu weten we hoe het zit, reageerders op artikelen in De Telegraaf worden de mond gesnoerd door het MDI. Waarvan akte.

Moderator van De Telegraaf online laat zich censureren door MDI (21-10-2008)

BRON

De Scalpen Aan De Gordel Van Het MDI, Deel 2: Nationale Alliantie

Het is van het grootste belang voor het Meldpunt Discriminatie Internet dat ze zo af en toe een succesje boeken.
Anders krijg je - aanvankelijk - weigerachtige sites als 'Het Vrije Volk' niet op de knietjes.

Deze vis is wat groter dan rechtser.com
rechtser.com was een visje dat normaal gezien teruggeworpen had moeten worden.
Maar de rechtsers hadden hun naam niet mee: een linkse subsidietrekker als het MDI ziet alleen al bij het lezen van zo'n domeinnaam het eigen voortbestaan op de tocht staan.
Leden NA gestraft voor online discriminatie

Oud bestuursleden, waaronder Jan Teijn, van de inmiddels opgeheven extreemrechtse partij Nationale Alliantie zijn verantwoordelijk voor discriminatie op het webforum van de partij.
...
het MDI en RADAR hadden in 2005 en 2006 gezamenlijk aangifte gedaan.
RADAR. Dat is merkwaardig, want volgens hun eigen website houdt RADAR zich helemaal niet bezig met strafbare uitingen:
RADAR toetst en bewaakt de handhaving van artikel 1 van de Grondwet. Dit wetsartikel garandeert het recht op gelijke behandeling en verbiedt discriminatie. Voor de betreffende regio's is RADAR de instelling op het gebied van gelijke behandeling: vraagbaak, waakhond, databank, kennisinstelling en lobbyist voor gelijke behandeling en tegen discriminatie.
Uitingen vallen onder artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht.

Op 2 februari 2009 werd Jan Teijn voor de haatzaaiende teksten op het NA forum (die door de strafrechter als "laag bij de grond", "volstrekt verwerpelijk" en met een "giftig karakter" zijnde werden beoordeeld) en daarnaast voor het bezit van kinderporno en een stroomstootwapen strafrechtelijk veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 120 uur. (bron: wikipedia)
BRON

De Scalpen Aan De Gordel Van Het MDI, Deel 3: Wikipedia-gebruiker

Ditmaal weer een klein visje.

Gebruiker Wikipedia veroordeeld
Een gebruiker van Wikipedia is dinsdag 3 februari door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld wegens het doen van antisemitische en racistische uitingen op Wikipedia.
...
Ook de rechter vond dat de gebruiker had moeten begrijpen dat dergelijke uitingen beledigend zijn en veroordeelde hem tot een werkstraf van 80 uur voorwaardelijk.

Zoals bekend kan iedereen aanpassingen aanbrengen in een Wikipedia-tekst.

Deze gebruiker had lelijke uitingen gedaan en dat is vervolgbaar als je geen ambtenaar van het ministerie van Justitie bent.

Want als ambtenaar kun je je verstoppen in de anonimiteit van een massa van 40.000:

Ambtenaren van Justitie wijzigen weer Wikipedia
Ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben opnieuw wijzigingen aangebracht in teksten op internetencyclopedie Wikipedia. Ze veranderden onder meer het lemma over de profeet Mohammed. ... Het ministerie van Justitie onderzoekt de nieuwe wijzigingen. Volgens een woordvoerder ziet het ernaar uit dat de wijzigingen vanaf een computer van het departement zijn gedaan. Geprobeerd wordt om vast te stellen welke van de veertigduizend ambtenaren van het ministerie daarvoor verantwoordelijk is. De zegsman wil nog niet vooruitlopen op eventuele maatregelen. "Maar de wijzigingen zoals die zijn gedaan vinden wij niet passend voor werknemers van het ministerie."

Gesprek met het Meldpunt Discriminatie Internet

Enige tijd geleden ontving het moderatorteam van DutchFaithFreedom.org een klacht van het Meldpunt Discriminatie Internet over een aantal postings op het forum. Naar aanleiding daarvan heeft het moderatorteam de gewraakte postings vervangen door een mededeling waarop een korte e-mailwisseling met het MDI volgde. Wij hebben het MDI bereid gevonden hun handelswijze mondeling toe te lichten.


Op uw website staat, ik citeer:

“Het MDI heeft als belangrijkste taak het behandelen van meldingen over discriminatie op het Internet, het verwijderd krijgen van gemelde strafbare uitingen en als dat niet lukt een bijdrage leveren aan de strafrechtelijke handhaving. Het MDI gaat in principe niet zelf op zoek naar strafbare discriminerende uitingen op het Internet.”

Kunt u mij daar iets meer over vertellen? Wie zijn dat zoal die de meldingen doen? En waarom ze dat doen?

Dat is een heel diverse groep. Er zijn erbij die op een forum in een discussie verzeild raken, de discussie dreigen te ‘verliezen’, dit tussen aanhalingstekens, en geen andere uitweg meer zien dan bij ons aan te kloppen om de argumenten van de discussiepartner weg te laten halen. Anderen stuiten tijdens het surfen op het internet op een posting of een artikel waar zij het helemaal niet eens zijn en sturen ons dan een melding. Ook komt het voor dat mensen hun eigen schrijfsels bij ons melden om op die manier te bewerkstelligen dat ten minste één iemand hun geestesproducten leest. Daar vergissen zij zich overigens in, want wij lezen pas als het niet anders kan.

Is dat niet een beetje kinderachtig? Mensen kunnen toch ook gewoon verder surfen als ze op een internetsite belanden die hen niet bevalt?
Ik denk dat u dit probleem onderschat. Het psychisch leed dat het gevolg kan zijn van het in aanraking komen met onwelgevallige meningen op het internet moeten we niet bagatelliseren. Bent u bekend met het ‘sudden-jihad-syndroom’, het verschijnsel dat mensen ten gevolge van het onrecht hen – of een groep waarmee zij zich identificeren - aangedaan wordt, helemaal doorslaan en gaan schelden of, nog erger, geweldsmisdrijven gaan plegen? Wij leveren een niet onaanzienlijke bijdrage aan de veiligheid van de samenleving.
Zou het niet beter zijn om te ijveren voor wat meer incasseringvermogen? Dat mensen zich leren wapenen tegen kwetsende uitspraken? Zoals Hans Teeuwen het zei ‘daar – tegen kwetsende uitingen - ontwikkel je een schild voor’. U levert nu niet bepaald een bijdrage aan de ontwikkeling van zo’n schild.
Het woord ‘ontwikkelen’: ont-wikkelen, zich openen, bloot geven, valt lastig te rijmen met het aanbrengen van een schild, nietwaar? Bovendien is het een typisch Westerse denkwijze, de denkwijze dat mensen zich zouden moeten ontwikkelen. In andere culturen wil men zich helemaal niet ontwikkelen, integendeel. Het opdringen van vooruitgang aan anderen leidt maar al te vaak tot een tegenbeweging. En dat is toch niet wat wij willen? Laten we de stilstand respecteren.
Stilstand is achteruitgang, luidt het gezegde.
Precies. En daarom vind ik het zo vreemd dat de populisten, ik hoef ze niet met naam te noemen denk ik, zo graag terug willen naar de jaren vijftig, de tijd dat men nog geen slot op zijn fiets hoefde te hebben en andersom.
En andersom?
Toen had men ook geen fiets op zijn slot. De adel verplaatste zich bij voorkeur te paard of per automobiel.
Welke criteria heeft u aangelegd om een melding te beoordelen? En komt het vaak voor dat u een melding niet honoreert?
Eigenlijk helemaal nooit. We hebben het nogal druk, weet u. De gebruikelijke procedure is dat we de websitebeheerder of de forummoderator een berichtje sturen met het verzoek de gewraakte uiting te verwijderen. In 99% van de gevallen is dat voldoende en wordt de uiting verwijderd en is de zaak daarmee afgedaan.
Die verwijderingsverzoeken van u worden vaak als intimiderend ervaren. De kwalificaties ‘Stasi-methoden’ en 'DDR-toestanden' vallen nogal eens. Herkent u zich daar in?
Jazeker. Het is precies wat wij beogen, weet u. We zitten in Europa momenteel in een transitie: een overgangsperiode. De islamisering krijgt steeds meer gestalte.
De beoogde joods-christelijke-islamitische samenleving bedoelt u?
Nee nee. Weest u daar alstublieft voorzichtig mee, met die uitdrukking. Over een paar weken, na Durban II, is het verboden om de woorden ‘joods’, ‘christelijk’ en ‘islamitisch’ in één adem uit te spreken, laat staan aan elkaar gekoppeld op te schrijven. Het suggereren dat het joodse en het christelijke gedachtegoed vergelijkbaar zouden zijn met het heilige islamitische gedachtegoed is een regelrechte aanval op de islam. Durban II is nu juist in het leven geroepen om de islam te beschermen tegen dit soort lasterpraat. We hebben al tientallen meldingen ontvangen over deze discriminerende woordcombinatie.

Maar om terug te komen op het intimiderende karakter van onze werkzaamheden en de Oostblok-kwalificaties die u noemde: dat is inderdaad zoals de maatschappij er in de overgangsfase uit moet zien. De Europeanen moeten eerst aan een eigen repressief regiem onderworpen worden zodat de overname door de islam zonder al te veel strubbelingen kan verlopen. De mensen zijn dan immers al gewoon geraakt aan onderdrukking en onvrijheid, vooral voor wat betreft de meningsuiting, zodat het ze, als het moment daar is, niet meer interesseert door wie ze nu eigenlijk onderdrukt worden. Onderdrukt worden ze toch, en een voorkeur voor een onderdrukker is dan een overbodige luxe. De islamisering van de samenleving zal op democratische wijze tot stand komen.
Dus u bent, net zoals minister Donner een paar jaar geleden, van mening dat als de meerderheid voor invoering van de sharia is, dat het dan gewoon moet gebeuren?
Nee, niet op die manier. Dat was nogal een dwaze opmerking van Donner.
Dat vindt u ook? Ik kreeg toch een andere indruk…
Natuurlijk vind ik dat ook! Daarvoor is helemaal geen meerderheid nodig. Integendeel, de sharia wordt gewoon ingevoerd. Meerderheid of niet. Na het referendum over de Europese Grondwet, zoals dat ding toen nog heette, ging men toch ook gewoon door? Misschien dat er nog een andere naam verzonnen wordt voor de sharia, maar ik denk dat niet eens nodig is. De sharia wordt ingevoerd. Daar is geen ontkomen aan.
En u draagt daar uw steentje aan bij?
Zeker. Wij werken nauw samen met organisaties als ‘Wij Blijven Hier’ en voeren actie tegen organisaties als ‘Wij Niet’.
Dank u voor dit gesprek. Zou het mogelijk zijn om in een vervolggesprek de gewraakte uitingen in detail te bespreken. Ik denk dat het nut heeft om de forumleden van DutchFaithFreedom.org de mogelijkheid te geven lering te trekken?
Dan moet u even een afspraak maken met onze BL, want daar ga ik niet over.
Wat is een BL?
Begrijpend Lezer. Wij maken gebruik van een gekwalificeerde specialist op het gebied van tekstuele interpretatie en semantiek Zij werkt op freelance-basis. Wanneer zou u haar willen spreken?
Morgen?
Morgen al? Dat moet u contact opnemen met de plaatsvervangend-BL. Want de BL is momenteel ziek.
Toch niets ernstigs, hoop ik?
Nee hoor. Het schijnt dat zij de bijsluiter van de medicijnen die zij momenteel gebruikt verkeerd geïnterpreteerd heeft. Maar het misverstand blijkt inmiddels opgelost te zijn. Belt u de plaatsvervangend-BL maar even voor een afspraak. Hier is het nummer. U moet bellen want zij leest haar e-mails niet zo nauwkeurig.

Nog één ding. Ik ben aangenaam verrast dat u geen suggestieve vragen over de financiering van onze stichting heeft gesteld. Vanzelfsprekend doen we daar geen uitspraken over maar het leidt altijd weer tot onaangename stiltemomenten.
Varkens die uit dezelfde trog vreten bijten elkaar niet zolang de trog vol is, nietwaar?
Pardon?
Met enige regelmaat vertrekt er op het FaithFreedom-forum een mohammedaan met slaande deuren, roepend dat hij nu slechts gesterkt is in zijn geloof. Dan weet FaithFreedomInternational dat er weer een cheque uit Saoudi Arabië aan zit te komen…

BRON

Het MDI en poster Joshadam

Deze zaak wint het MDI - vooralsnog - niet.

Joshadam was een prominente poster op het internetforum Polinco.
Op Wikipedia wordt Polinco uitgebreid behandeld, daar staat onder meer:
Polinco was een internetforum dat faciliteiten in de Amerika gebruikte en pretendeerde de deelnemers een vrijwel onbeperkte vrijheid te geven hun mening te uiten. Ook de forumbeheerster bevond zich in de Verenigde Staten, waardoor Polinco zich buiten de Nederlandse jurisdictie (rechtsbevoegdheid) bevond en onder het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet viel. Daarom werd het forum gebruikt door diegenen die reden hebben te vrezen dat het uiten van hun mening hun op een strafrechtelijke vervolging in Nederland zou komen te staan. Polinco heeft gedurende zijn bestaan altijd in de schaduw gestaan van het grotere en bekendere Stormfront, een rechts-nationalistische website waar ook een forum aan gekoppeld is. Posters op Polinco verwezen regelmatig naar die site.

Polinco werd door groeperingen als Kafka, de Anne Frank Stichting en het MDI als een extreemrechts forum beschouwd. Sommige berichten konden in Nederland een strafbaar feit opleveren, bijvoorbeeld omdat zij beledigend zijn of aanzetten tot haat tegen bevolkingsgroepen.
Over het strafproces tegen poster Joshadam zegt Wikipedia het volgende:
Op 21 april 2008 diende een strafproces voor de Europese Rechtbank te Amsterdam tegen de prominente poster Joshadam, die zich beledigend had uitgelaten over homoseksuelen, negers, moslima's en joden. De rechtbank overwoog dat de uitlatingen een strafbaar feit zouden opleveren, wanneer ze gedaan zouden zijn op openbare media zoals radio en televisie, waar luisteraars er tegen hun wil mee geconfronteerd kunnen worden. Aangezien Polinco een internetforum was waar men slechts met enige inspanning kon komen, was het niet als volledig openbaar aan te merken, zodat opzet in het openbaar maken van de uitlatingen niet aangetoond kon worden. Aangezien uit Europese jurisprudentie blijkt dat "opzet op elk deel van de delictomschrijving gericht moet zijn" [b]concludeerde de rechter op 2 juni 2008 tot vrijspraak[/b], waarbij de rechtbank mee liet wegen dat de aangifte niet was gedaan door leden van de beledigde groepen, maar door het MDI dat volgens de uitspraak actief zoekt naar dergelijke uitlatingen.Het MDI zegt slechts te reageren op meldingen, ontkent actief te zoeken en betwist het beperkt openbare karakter van Polinco.
Het MDI is duidelijk niet tevreden met deze uitspraak.
Van de site van het MDI:
Joshadam onterecht vrijgesproken

Op 2 juni is de man die schuilgaat achter het pseudoniem joshadam door de rechtbank Amsterdam onterecht vrijgesproken van het opzettelijk beledigen van bevolkingsgroepen.
Het MDI vindt dat de rechtbank in de fout is gegaan, opzichtig nog wel:
Hier gaat de rechtbank opzichtig in de fout. In de eerste plaats miskent de rechtbank de rol en functie van het MDI. Het MDI heeft op basis van meldingen aangifte gedaan tegen polinco.net. Het meldpunt speurt niet zelf naar discriminatie op het internet, zoals de rechtbank onterecht veronderstelt, maar werkt op basis van meldingen. Er zijn dus wel degelijk verschillende individuele leden van groepen beledigd en het MDI heeft met de aangifte mede deze individuele leden vertegenwoordigd.
Als het inderdaad zo is dat het MDI slechts op basis van meldingen aangifte heeft gedaan, waarom is er dan geen lijst van meldingen bij de rechtbank overlegd? Want uit de processtukken blijkt niet dat er zo'n lijst is.

Ook vindt het MDI dat de rechtbank ten onrechte stelt dat een argeloze internetsurfer toch enige moeite moet doen om op het forum van Polinco terecht te komen:
Vervolgens vraagt de rechtbank zich af of leden van de verschillende groepen ongevraagd op de grove beledigende teksten van joshadam hadden kunnen stuiten. Bij de beantwoording van die vraag gaat de rechtbank opnieuw in de fout. Zoals ook uit meldingen is gebleken is het juist zeer eenvoudig om ongevraagd op teksten van polinco.net in het algemeen en joshadam in het bijzonder te stuiten.Een ongelukkige combinatie van zoektermen in zoekmachines als google of een aangeklikte hyperlink elders, kan ervoor zorgen dat een internetgebruiker direct naar polinco wordt doorgeleid. Er is geen password nodig of andere belemmering om polinco te bekijken. Zoals de rechtbank terecht opmerkt zijn er geen obscure plekken en uithoeken op het internet. Juist door ervoor te kiezen om zijn denkbeelden op een openbaar internetforum te plaatsen, heeft joshadam duidelijk opzet op de openbaarheid. De motivering van de rechtbank is daarom onbegrijpelijk.
Een ongelukkige combinatie van zoektermen in een zoekmachine is inderdaad...ongelukkig. Maar is het de taak van de rechtbank om de mens tegen ongelukjes te beschermen?

Een aangeklikte hyperlink kan een surfer naar het forum van Polinco voeren, maar hoeveel van die hyperlinks zijn er dan? Opnieuw is er geen aanwijzing dat de rechtbank een lijst van hyperlinks heeft gekregen.

Gezien de andere uitspraken van rechtbanken over onaardige uitingen op internetfora is het merkwaardig dat Joshadam niet veroordeeld is. Vermoedelijk heeft de rechter aangevoeld dat hier wel eens heel wat anders mee zou kunnen spelen: namelijk een vete tussen Polinci en het MDI. Die twee hebben het immers al eerder met elkaar aan de stok gehad:
Wikipedia weer:
...In augustus 2002 publiceerde Polinco namen, adressen, foto's en telefoonnummers van MDI-medewerkers en adresgegevens van de directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Dit leidde tot posts waarin opgeroepen werd om daar met een groep mensen naar toe te gaan, antrax-brieven te sturen en Al Qaida in te seinen of domweg te gaan treiteren. Het is niet gebleken dat dit serieuze voornemens waren.
Reden voor het MDI om op deze zaak gebrand te blijven, hoewel Polinco al lang niet meer bestaat:
MDI: Het vermeende gebrek aan openbaarheid is een essentieel onderdeel van de motivering van de vrijspraak van joshadam. Het MDI betreurt daarom de uitspraak van de rechtbank en hoopt en verwacht dat het Openbaar Ministerie deze uitspraak in hoger beroep zal aanvechten.
En dat schijnt ook te gaan gebeuren:
OM gaat in beroep in joshadam-zaak

Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de vrijspraak van de racistische internetgebruiker joshadam door de rechtbank Amsterdam.
...
"Beating a dead horse" noemen ze dat.

Weblogger Ertan opnieuw veroordeeld

Men zou inmiddels de indruk gekregen kunnen hebben dat het MDI het slechts op rechts (rechtser.com), rechtser (Joshadam/Polinco) en rechtst (Nationale Alliantie) heeft gemunt. Maar dat is niet zo:
Weblogger Ertan opnieuw veroordeeld

De Nederlandse weblogger Ertan is vrijdag 20 juni door het Gerechtshof Amsterdam opnieuw veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur wegens het aanzetten tot haat en geweld tegen homo’s.
Ook het beledigen en bedreigen van toenmalig minister Verdonk, acht het Hof bewezen. In 2004 en 2005 deed het MDI aangifte tegen Ertan, nadat meer dan 130 meldingen over zijn sites waren ontvangen. In juni 2006 veroordeelde de rechtbank Amsterdam Ertan al tot 100 uur taakstraf. Ertan en zijn advocaat waren het met de veroordeling oneens, maar het Hof komt in hoger beroep tot exact dezelfde straf.

Ertan schreef op zijn weblog onder meer: "Zodra de islamitische wet van kracht is in Nederland zal ik de eerste zijn die elke protesterende homo, met het hoofd naar beneden, van de Westertoren af zal duwen." Ook schreef Ertan het homomonument te willen opblazen en riep hij zijn lezers op een "explosief feestje" te maken van de Canal Parade. Verder riep hij in een open brief op zijn website op om toenmalig minister Verdonk te stenigen. Verdonk deed hiervan aangifte.

Het verweer van de advocaat dat de tekst inzake de Canal Parade niet van Ertan zelf was, maar een citaat dat hij van een andere website had overgenomen, mocht niet baten. De rechter is van mening dat Ertan de tekst "tot de zijne" heeft gemaakt. Ook het verweer dat de uitingen niet openbaar waren, naar aanleiding van de recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake “joshadam” (zie hier), veegde het Hof van tafel.

Volgens het Hof heeft Ertan met zijn teksten bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet en druisen dergelijke uitingen in tegen de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.

Het MDI is tevreden met de uitspraak en hoopt dat hiermee weer eens duidelijk is gemaakt dat het internet geen vrijplaats is voor discriminatie en dat de Nederlandse wet ook online geldt.
Het MDI is zo diskreet om de volledige naam van de veroordeelde niet te publiceren.

BRON

De Ondraaglijke Leegheid Van De Prijzenkast

Stel, u bent een talentvolle sporter. Althans, dat zegt uw moeder en dat denkt u zelf ook. U doet mee aan een aantal wedstrijdjes en u weet zowaar een paar prijsjes in de wacht te slepen. Die mooie glimmende bekers verdienen een betere plaats in de huiskamer dan op het tafeltje waarop tevens de papegaaienkooi staat. U koopt een prijzenkast en, omdat u overtuigd bent dat er een glanzende carrière in het verschiet ligt, meteen maar een grote: de grootste die er is.

Helaas, het wil niet zo lukken met het vullen van het pronkstuk in uw huiskamer: de bekers en trofeeën worden wel binnengesleept, maar het gaat slechts mondjesmaat.

Wat te doen? Bij u in de straat woont een andere sporter. Deze beöefent een geheel andere tak van sport, maar veel belangrijker is dat deze sporter ook een bekertje gewonnen heeft. Dus u 'leent' het bekertje en zet het bij de andere glimmers in uw kast. Kijk: zo ziet de eregalerij er al iets beter uit. Maar nog niet goed genoeg. Een paar straten verderop woont er gelukkig nog iemand met een bekertje: ook diens trofee moet er aan geloven.

Uw moeder is trots op u. En tegen bezoekers die opmerken dat toch niet al de prijzen in de kast door haar kind gewonnen zijn, zegt ze:
"Het is geen prijzenkast, het is een gewoon een vitrinekast."

Uit het MDI nieuwsoverzicht:
Opnieuw boete geëist tegen columnist

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft opnieuw een boete van achthonderd euro geëist tegen een columnist die joden beledigde in Havana, het blad van de Hogeschool van Amsterdam.

De helft van de boete is voorwaardelijk. De officier van justitie trok fel van leer tegen Arnold Scheepmaker, die een discriminerende column zou hebben geschreven.

Scheepmaker zelf zei dat hij met zijn column absoluut geen kwade bedoelingen had en dat hij verkeerd was geïnterpreteerd. Hij schreef in september 2006 onder meer dat het 'sinds de nazi-tijd niet echt cool' is 'om negatieve dingen te zeggen over joden, maar soms snap ik best hoe het in 1937 zo ver heeft kunnen komen'. Ook was er te lezen: 'Maar de afgelopen maanden heb ik meerdere malen gemerkt dat ik bij conflicten altijd aan de kant van de niet-jood sta', en: 'Misschien moet ik dus niet alle joden door de mangel halen, omdat het me vooral om de ziekmakende Israëliërs gaat, maar eerlijk is eerlijk: uiteindelijk kunnen we ze allemaal terugleiden naar het heilige land.'

De rechter verwees de zaak op 10 april door naar de meervoudige kamer vanwege het 'principiële karakter' van de zaak. Die doet normaal na twee weken uitspraak, maar neemt nu meer tijd voor de uitspraak omdat het een ingewikkelde zaak zou zijn. De uitspraak volgt op 3 juni.

Wat dit met internet te maken heeft is onduidelijk.

De columnist werd overigens vrijgesproken: Havana-columnist vrijgesproken van beledigen joden

Ook uit het MDI nieuwsoverzicht:
Twee weken cel voor 'Heil Hitler'

Het roepen van ‘Sieg Heil’ en ‘Heil Hitler’ tegen agenten en een stadswacht is de vijftigjarige A.Z. op een celstraf van twee weken komen te staan.

Op 4 september vorig jaar lag hij, na het nuttigen van twintig blikjes, in het portiek van de Tunnelflat. Aanvankelijk begroette hij de agenten die poolshoogte kwamen nemen vriendelijk, maar al kort daarna bracht hij de Hitlergroet, riep ‘ Sieg Heil’, noemde een vrouwelijke agent een hoer en haar mannelijke collega een homo.

Medio januari was het opnieuw raak, nu op het Weeshuisplein bij de bibliotheek. Hij schold de medewerker van Stadstoezicht die hem maande te vertrekken voor SS'er en NSB'er. ,,Je had vergast moeten worden,’’ klonk het ook nog. De ambtenaar pikte het niet en schakelde de politie in. Een motoragent trof Z. aan op de Markt. De Gouwenaar was niet onder de indruk van de politieman. ,,Nu ben je een grote jongen. Dat had je in de oorlog moeten zijn.’’ En daarop klonk het: ,,Sieg Heil.’’
Z. werd in de boeien geslagen en naar het politiebureau gebracht. En net als de anderen keren bleek hij zich tijdens het verhoor toen hij weer nuchter was, niets te herinneren van wat hij allemaal had geroepen. Voor de officier van justitie en de rechter was dat geen excuus en Z. werd veroordeeld tot de onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Wat dit geval met a) discriminatie en b) internet te maken heeft is een raadsel.

Maar het artikel op de website van het MDI heeft wel educatieve waarde.
Voor iedereen die het vergeten was: de afbeelding bij het artikel laat zien hoe de Hitlergroet ook al weer ging.

MDI doet aangifte van column NU.nl

Net zoals Het Vrije Volk laat ook Nu.nl zich gemakkelijk intimideren.

Het patroon is hetzelfde. Eerst stoere taal uitslaan:

Meldpunt Discriminatie: column NU.nl is strafbaar

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) noemt een op NU.nl geplaatste column van Nico Dijkshoorn strafbaar. Eerder deze week kregen we dan ook het verzoek de column te verwijderen. Dat doen we niet.
Maar vervolgens toch inbinden en de column wegwerken.

Naar aanleiding van de op Nu.nl gepubliceerde column van Nico Dijkshoorn kwamen er namelijk meldingen bij het MDI vanuit de christelijke hoek.
MDI doet aangifte van column NU.nl

Het Meldpunt Discriminatie Internet heeft aangifte gedaan wegens discriminatie van christenen in een column van Nico Dijkshoorn op NU.nl. Er is geen aangifte gedaan van godslastering.
...

Nico Dijkshoorn is dat moment tevens columnist bij GeenStijl en GeenStijl maakt een geintje over de affaire.

GeenStijl: Stop de haat van Dijkshoorn en Nu.nl!

Dat leidt tot enige verwarring bij de NU.nl lezers: zie de reacties bij Meldpunt Discriminatie: column NU.nl is strafbaar

En tot slot wijdt Het Reformatorisch Dagblad er een uitgebreid artikel aan, waarbij het MDI commentaar levert op deze zaak en meldingen in het algemeen:

Kans snelle veroordeling nu.nl gering

APELDOORN - Columnist Nico Dijkshoorn van nu.nl kan in zijn keurig ingerichte werkkamer nog eens onderuitzakken. Of overeind veren om een nieuwe haatcolumn te schrijven. Weliswaar gaat het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) aangifte doen wegens discriminatie van christenen, maar veel kans op een snelle veroordeling is er niet.
...
Het gehele artikel is hier te lezen (het Reformatorisch Dagblad is op zondag altijd dicht):

Het artikel roept een paar vragen op:

- hoe kan het dat de klaagster wordt geïntimideerd? Heeft zij soms zelf rondverteld dat ze bij het MDI geklaagd heeft?

- in het artikel laat het MDI een paar keer blijken dat het verbijsterd is dat de column [u]niet[/u] op GeenStijl stond. Gedraagt GeenStijl zich soms te braaf naar de zin van het MDI?

- het MDI klaagt dat uitingen waartegen aangifte is gedaan zo lang op internet blijven staan omdat Justitie zo langzaam werkt. Je kunt je afvragen of dat erg is. Die oude uitingen worden immers nog nauwelijks gelezen.

[b]Opmerkelijk: de links in de redactionele column van NU.nl en in het GeenStijl-artikeltje werken niet meer, maar de gewraakte column is naar elders bij NU.nl verplaatst.

Fear Of Fitna


Ondanks de sussende woorden van de MP, de terughoudende opstelling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de lakonieke, afwachtende houding van de islamitische landen is de komst van de islamonvriendelijke film van Geert Wilders reden voor het MDI om zich tot de tanden te bewapenen met...een harnas!
MDI: "Niet de moraalridders van internet"
...
Over de anti-islamfilm die Geert Wilders via het internet wil uitbrengen, is Van Tamelen duidelijk. „Ons harnas tegen Fitna is klaar...
Ze hebben het begrepen denk je dan: niks lange tenen, tere zieltjes of krenkbare gevoelens.

Eindelijk blijk van een volwassen houding: je gekwetst of beledigd voelen doe je immers zelf en als je het met de inhoud niet eens bent dan probeer je die te weerleggen of je haalt er je schouders over op. Met andere woorden: je hult je in een harnas en niemand doet je wat.

Je gaat zeker niet meedoen met de stemmingmakerij van de "stemmingmakerij"-roepers want dan daarmee help je geweld te faciliteren.

Sinds Fortuyn weten we dat demoniseren slechts averechts werkt, behalve in één geval: als de tegenstander fysiek uitgeschakeld wordt.

Doe je aan hitsen dan ben je óf een onnozelaar die zich - gespeend van tactisch inzicht - inspant om de eigen ruiten in te gooien óf medeschuldig aan een geweldsdelict.

Te vroeg gejuicht.
Want zo mocht het niet zijn. De 'niet-moraalridders van internet' zitten namelijk met een leger vers aangeworven hulptroepen op volle oorlogssterkte klaar om de vermeende rampenfilm preventief te ruimen van het web "als er strafbare uitingen inzitten".

Dat de gebruikelijke intimidatiemethode in dit geval niet zal werken en dat het niet aan het MDI doch aan rechters is om over strafbaarheid te oordelen wordt voor dit uitzonderlijke geval even vergeten.

MDI staat nu op de vooravond van de Fitnadreiging opeens voor Medeplichtig Door Instignatie:
Als er strafbare uitingen in zitten, staan we klaar om die film van het web te krijgen. Desnoods zetten we extra mensen in.”
Of het MDI nog geprobeerd heeft om het Fitnafilmpje door de rechter te laten verbieden is onbekend, maar toen er een poging gedaan werd om de maker voor de rechter te slepen stond het MDI vooraan om mee te doen:
Hof beveelt vervolging Wilders

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag het Openbaar Ministerie opgedragen Geert Wilders te vervolgens wegens diverse beledigingen van moslims in het openbaar en in de film Fitna.

Ook het Meldpunt Discriminatie Internet heeft van de uitspraak “We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer in Nederland, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen” , gedaan in een interview met het dagblad De Pers in februari 2007 aangifte gedaan. In de zomer van 2008 besloot het Openbaar Ministerie alle aangifte die gedaan zijn tegen uitspraken van Geert Wilders te seponeren.

Tegen deze beslissing hebben vele belanghebbenden een zogenaamde art.12 Strafvordering-procedure ingesteld om over de beslissing van het OM te klagen.

Het Gerechtshof Amsterdam is het eens met de klager en stelt: “Het hof heeft daarbij overwogen dat de gewraakte meningsuitingen van Wilders (ook zoals in beeld gebracht in zijn film Fitna) in onderlinge samenhang bezien naar Nederlands recht strafbaar zijn, zowel door hun inhoud als door de wijze van presenteren.”

Deze uitspraak betekent dat het Openbaar Ministerie Geert Wilders alsnog moet vervolgen. Op welke termijn het OM hiertoe zal besluiten is vooralsnog onduidelijk.

De persverklaring van het Hof Amsterdam is hier te lezen.
Of het MDI ook nog aan het herkansingsprocesverzoek meegedaan heeft is onbekend. Vermoedelijk niet. Iets met anderen-kooltjes-vuur..

Meer Mans dan het MDI


Naar aanleiding van een satirische column van Michiel Mans op de website Lucaswashier stuurt het MDI een e-mail naar Robert Engel van Lucaswashier om te vertellen dat bepaalde uitingen in de column volgens het MDI in strijd zijn met de anti-discriminatiebepalingen.

Daar hoef je bij assertieve schrijvers niet mee aan te komen, want die gaan een confrontatie met het MDI bepaald niet uit de weg.

De beproefde 'hit-and-run'-strategie van het MDI faalt natuurlijk bij columnisten als Mans en Engel die zo'n dreigmail alleen maar zien als een mooi onderwerp voor een volgend stukje.

Spijtig genoeg voor de heren lieten de Meldpuntertjes het bijzonder snel afweten:

Engel: "Nog geen enkel nieuws van het MDI, tot mijn grote ergernis. Heb al van alles geprobeerd, maar geen reactie."

Mans: "Ik heb ondanks verzoeken tot e.e.a. ook helemaal niets van het MDI gehoord."

De aanleiding voor de actie van het MDI was deze column van Michiel Mans op Lucaswashier (dezelfde column was ook op de site van Gregorius Nekschot te vinden):

Dood aan Israël, dood aan de Palestijnen
Michiel Mans

Gaap. Het is weer zover. In de eeuwigdurende spiraal van wraak, het wreken van de wraak en het wraakwreken van de wreekwraak regent het voor de variatie weer eens HE op Palestijnse gebieden. Natuurlijk alleen op Hamas doelen. De bergen nuttig idiote Hamasfans hebben weer wat om de straat voor op te gaan waarbij uiteraard vergeten wordt dat er in de aanloop de nodige raketten vanuit Palestijnse gebieden een enkeltje Israël deden.

Ik ben geen fan van beide partijen. In tegendeel. Ik vind onderhand dat ze elkaar wel verdienen. Daar maak ik vast geen vrienden mee in sommige kringen, maar dat zal me mijn derrière oxideren.

Israël laat niet na het leven van de Palestijnen op zoveel mogelijk manieren zo onaangenaam mogelijk te maken. Of de werkelijk volkomen krankzinnige idioten aan de andere kant van de hekken minder gewelddadig zouden zijn als Israël een andere politiek zou voeren, is twijfelachtig, maar dat pleit Israël niet vrij.

Dan moet je praktisch nadenken. Het Joodse volk levert een hoop goede schrijvers, wetenschappers, techneuten, artsen, musici en komieken op. De Palestijnen, deels vanwege de islam en deels omdat ze te stom zijn om voor de duvel te…hoewel? Dat lijken ze nou juist als enige erg graag te doen. Goed, de Palestijnen zijn een -behalve qua voortplanting- volkomen improductief, gewelddadig, brallend en gillend overbodig volk geworden. Het meest humaan zou zijn om ze uit hun lijden te verlossen. Dat klinkt erg robuust en zou 10 agenten op de stoep kunnen betekenen dus behoeft wat toelichting.

Kijk, als ze anders toch tot St Juttemis doorknokken en fokken met logischerwijs steeds talrijkere hoeveelheden slachtoffers wanneer ze daar bij de 932e (eerweerverweerwraak² + Intifada³)² x alla-u-aqbar* jihaat³ periode zijn aanbeland, levert het nu ruimen per saldo veel minder slachtoffers op. Anders misschien toch maar dat lokale hekwerk flink uitbreiden tot het hele gebied en voor tien jaar hermetisch afsluiten.

Nou kunt u zich natuurlijk afvragen waarom dan niet die Joden uitroeien? Was immers reuze populair een tijdje terug. Zes miljoen of twaalf miljoen binnen plusminus een halve eeuw, who cares over vijfhonderd jaar? Ja, misschien. Er is toch al meermalen vergeten wat we nooit zouden vergeten. Rwanda, Darfur, Congo, Zimbabwe. O wacht, dat zijn zwartjes zonder olie. Een beetje coltan, cacao en wat diamanten. Meer niet.

Het verschil tussen de Joden en de Palestijnen is dat als de Palestijnen er niet meer zijn, Israël in vrede kan leven. De Arabische buren zijn ook niet (meer) zo dol op de Palestijnen sinds ze probeerden Jordanië over te nemen(1972), hun rol in de lange Libanon burgeroorlog en omdat Arafat achter Sadam stond. Als de Joden er niet meer zijn, maken de Palestijnen elkaar verder af. Over het geloof, over de macht of de poen. Dat doen ze nu al.

* Je blijft lachen bij de Publieken. Nova ondertitelde een video vol ‘allah-u-aqbar’ gebral in de bezette gebieden na de eerste porties HE met ‘God sta ons bij’. Zo houd je de massa dom en laat je ze in het ‘islam is vrede’ sprookje geloven.
Het MDI wil de column weggecensureerd hebben dus. Dat levert weer een nieuwe column op:

MDI eist verwijdering satire Michiel Mans


Toestanden weer. Zijn de kantoren nog maar nauwelijks een dag open werkt het Meldpunt Discriminatie Internet zich door de stapels onafgewerkte post heen. Blijkt Michiel Mans zich te bezondigen aan discriminatie. Dan kunnen we twee dingen doen. Of we verwijderen de tekst omdat het MDI zegt dat het moet, of we laten de tekst lekker staan omdat ze bij het MDI helemaal niet begrijpen hoe satire werkt. We laten de tekst dus gewoon staan. Satire, geen discriminatie. De mail van het MDI en ons antwoord vindt u op de volgende pagina.


Geachte heer Engel,

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van Internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht (http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen). Indien het MDI een uiting strafbaar acht, wordt meestal een verzoek tot verwijdering naar de eigenaar van een site verstuurd.

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande uw website. Hieronder treft u de exacte locatie evenals de exacte uiting.

Url: [s]http://www.lucaswashier.nl/?pv31[/s] http://www.lucaswashier.nl/?p=7631

Uiting 1. “Goed, de Palestijnen zijn een -behalve qua voortplanting- volkomen improductief, gewelddadig, brallend en gillend overbodig volk geworden. Het meest humaan zou zijn om ze uit hun lijden te verlossen. Dat klinkt erg robuust en zou 10 agenten op de stoep kunnen betekenen dus behoeft wat toelichting.

Kijk, als ze anders toch tot St Juttemis doorknokken en fokken met logischerwijs steeds talrijkere hoeveelheden slachtoffers wanneer ze daar bij de 932e (eerweerverweerwraak² + Intifada³)² x alla-u-aqbar* jihaat³ periode zijn aanbeland, levert het nu ruimen per saldo veel minder slachtoffers op. Anders misschien toch maar dat lokale hekwerk flink uitbreiden tot het hele gebied en voor tien jaar hermetisch afsluiten. ”

Bovenstaande uiting acht het MDI in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Hierbij dan ook het verzoek de uiting van uw website te verwijderen.

Gaarne van u vernemend.

Met vriendelijke groet,

D. Veenboer

Geachte heer Veenboer,

Met verbazing nam ik kennis van uw mail waarin u Lucaswashier in het bijzonder en Michiel Mans in het algemeen beschuldigt van discriminatie. Op Lucaswashier verschijnen weliswaar prikkelende teksten, de wet overtreden doen wij niet.

Het stelt mij enigzins teleur dat u de overduidelijke satire van het door Michiel Mans geschreven stuk niet begrijpt of wilt begrijpen. Indien wij de tekst zouden verwijderen, betekent zulks dat wij voorstander zijn van het verbieden van toneelvoorstellingen als die van de Bloeiende Maagden, oudejaars conferences van Yoep van ´t Heck en uitingen van Hans Teeuwen zoals gedaan bij de onthulling van De Schreeuw.

Ik vermeld u dat onze site als geen ander discriminerende opmerkingen aantrekt. Indien deze opmerkingen over de schreef gaan aarzelen wij niet om deze te verwijderen. Ook wij zijn aan de wet gebonden en handelen naar die wet.

De door u genoemde uitingen behoren tot de vrijheid van expressie omdat satire daar nu eenmaal onder valt. Ik verzoek u dan ook de tekst nader te beschouwen en uw standpunt te heroverwegen.

Met vriendelijke groet,
Robert Engel

P.S. de door u genoemde URL bestaat niet op Lucaswashier. Het gaat om deze tekst: http://www.lucaswashier.nl/?p=7631


Ook Michiel Mans verweert zich en wijdt er een column aan:

MDI IS BOOS

Eindelijk erkenning als dissidente schrijver. Je telt niet mee als je niet tenminste een keertje door het Meldpunt Discriminatie Internet op de korrel bent genomen. Welnu, dat is gebeurd. Niet eens op mijn eigen vieze plek, maar bij LucasWasHier. Daar ben ik tussen wat linksigere collega's pluriform bezig. Affijn, 'Dood aan Israël, dood aan de Palestijnen' bleek officieel verwerpelijk.

Collega Robert Engel diende bij LWH de MDI meneer Daniël Veenboer al van repliek. Onderstaand mijn eigen mail.

Aan: buro@meldpunt.nl

Geachte heer Veenboer,

Ik kreeg melding van de heer Engel van LucasWasHier dat een van mijn stukken bij u in het verkeerde keelgat is geschoten. Dat is jammer. Het stond overigens ook bij mij thuis op http://gregoriusnekschot.nl/mans waar ik met de bij u welbekende Gregorius ophok. Die draagt verder geen enkele verantwoordelijkheid voor hetgeen ik schrijf. Hij dipt de kroontjespen, ik beroer het toetsenbord. Dat u dit goed begrijpt voor u in samenwerking met het OM (weer) aan een vers blik agenten op zijn stoep denkt.

U schreef Robert Engel,

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande uw website. Hieronder treft u de exacte locatie evenals de exacte uiting.

Wie meldde er? Waarom mailde deze klager(s) niet eerst aan mij of Robert Engel om beklag te doen?

Url: http://www.lucaswashier.nl/?p=7631

Uiting 1. “Goed, de Palestijnen zijn een -behalve qua voortplanting- volkomen improductief, gewelddadig, brallend en gillend overbodig volk geworden. Het meest humaan zou zijn om ze uit hun lijden te verlossen. Dat klinkt erg robuust en zou 10 agenten op de stoep kunnen betekenen dus behoeft wat toelichting.

Kijk, als ze anders toch tot St Juttemis doorknokken en fokken met logischerwijs steeds talrijkere hoeveelheden slachtoffers wanneer ze daar bij de 932e (eerweerverweerwraak² + Intifada³)² x alla-u-aqbar* jihaat³ periode zijn aanbeland, levert het nu ruimen per saldo veel minder slachtoffers op. Anders misschien toch maar dat lokale hekwerk flink uitbreiden tot het hele gebied en voor tien jaar hermetisch afsluiten. ”

Bovenstaande uiting acht het MDI in strijd met de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht. Hierbij dan ook het verzoek de uiting van uw website te verwijderen.

Discriminatie? Onzin. Zelfs satirisch discrimineer ik niet op ras, geloof of seksuele geaardheid. Om te beginnen geef ik heel pluriform aan dat beide partijen elkaar 'verdienen'. De satirische ..eh..'eindoplossing' wordt voornamelijk op praktische gronden beargumenteerd en niet op basis van ras, geloof of seksuele geaardheid. De enige passage waar ik expliciet melding van religie maak, heeft u nota bene buiten de aanklacht gehouden. Dus zelfs als de gewraakte tekst letterlijk wordt genomen is uw aanklacht zeer zwak onderbouwd.

Het repliek van Robert Engel op uw schrijven verwoordt mijn eigen opvatting verder uitstekend. Hoe dik moet satire er bovenop liggen om niet letterlijk te worden genomen door te eenvoudigen van geest? Als smakeloosheid de graadmeter wordt, kunnen -zoals Robert Engel al schreef- de Youps en Hans Teeuwens van deze wereld wel stoppen.

Ik zie vooralsnog dan ook geen reden om het stuk op mijn eigen site te verwijderen. Of Robert Engel het wel verwijdert bij LWH, is uiteraard aan hem.

Nog een humorvol satirisch goed jaar en met vriendelijke groet,

Michiel Mans

P.S.
De drie meisjes op de Benetton foto bij het stuk over uw aanklacht dat ik thuis heb staan, lachen mij uit, niet u. Dat u niet denkt dat ik de draak steek met uw belachelijke aanklacht. Zoiets komt niet in mijn hoofd op.


En dat was het dan. Van de kant van het MDI bleef het vervolgens stil.

De MDI-tango van verleiden en afstoten eindigt hier al even abrupt.

Dat is een kwalijke zaak: het MDI onttrekt zich aan zijn maatschappelijke taak om columnisten van materiaal te voorzien..