maandag 12 oktober 2009

Paapse Professor Prikkelt Poten.

De belletjestrekkers van het Meldpunt Discriminatie Internet hebben weer een deur gevonden om hun streken op los te laten.

De website bitterlemon nucleus kreeg een klacht aan de broek over een artikel dat al drieëneenhalf jaar op hun site staat.

De gebruikelijke procedure bij dit soort gevalletjes is: klacht van het MDI - verweerschrift - stilte.
BITTERLEMON.EU discrimineriseert (sic) ook - oh nee!
vrijdag 18 september 2009 20:44 door admin

Een twee jaar geleden verraste de NRC ons met een lijst van zogenaamde ‘vrijdenkende, extreemrechtse en neonazi-websites. De auteur Joep Dohmen publiceerde tot dat moment in de NRC met enkele regelmaat tendentieuze artikelen over Geert Wilders en over wat hij allemaal onder de noemer van extreemrechts gooide. Daarbij schoor hij stelselmatig alle mogelijke opinierende rechtse websites over een kam met nationaal-socialistische websites. Het guilty by association werd door hem tot leidende methode verheven en deze lijst werd dan ook ontvangen als pure hetze. Vervolgens werden de NRC en Dohmen bedolven onder de kritiek waarna het in deze krant wat stiller werd wat betreft tendentieuze artikelen over rechtse aangelegenheden. Maar dat neemt niet weg dat er niets aan de gang is in links Nederland. De extreemlinkse groepjes gaan, gesubsidieerd door diverse ministeries, gewoon door met intimideren en spammen van rechtse groeperingen.

Zo mocht Bitterlemon.eu onlangs ook een bericht ontvangen van het zogenaamde Meldpunt Discriminatie Internet. Een onderneminkje dat in al haar handelen en optredens suggereert een overheidsinstantie te zijn, maar na een korte zoektocht al snel een extreemlinkse gesubsidieerde eenmanszaak bleek te zijn, zoals ook andere linkse clubs grotendeels dankzij subsidies hun terreur kunnen bekostigen. Terwijl op alle functionele overheidsorganen als politie en gezondheidszorg flink moet worden bezuinigd, blijven deze subsidies nog even hard stromen als voorheen. En daarbij zijn de media van naam en aanzien (ook al kandidaat voor overheidssubsidies) op meerdere wijzen verstrengeld met dit soort dubieuze clubjes. Zo blijkt dat de lijst van Joep Dohmen in samenwerking met dit figuur is opgesteld; ze presenteren dezelfde lijst met ‘verdachte extreemrechtse websites’ in precies dezelfde opmaak. Apart.

Het artikel waarop de door ons ontvangen klacht betrekking had komt uit het archief van het Belgische maandblad Nucleus dat wij op onze vernieuwde webstek (met toestemming van de uitgever) in haar geheel online zetten. Uit deze 'melding' blijkt ook nog eens dat anonieme derden zonder enige verantwoordelijkheid meldingen bij dit MDI kunnen neerleggen en dat dit bureau zich ervoor leent om zogenaamd uit naam van de overheid ons hiermee op de vingers meent te kunnen tikken - een ronduit kwalijke zaak. De opmerkingen van het MDI zijn als volgt:
Geachte heer, mevrouw,

Gaarne uw aandacht voor het volgende.

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) neemt meldingen over discriminerende uitingen op het Nederlandse deel van internet in behandeling. Het MDI beoordeelt uitingen op strafbaarheid aan de hand van de anti-discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht ( http://www.meldpunt.nl/wetsartikelen ).

Onlangs heeft het MDI een melding ontvangen aangaande uw website. Hieronder treft u de exacte locatie evenals de exacte uitingen.

Url: http://www.bitterlemon.eu/Pages/Page.aspx?soort=dossiers&ID=7a8aca39-4717-4e2a-b106-6e36d5ee1946

Uiting 1. 'Homosexualiteit is tegennatuurlijk en brengt grote gezondheidsrisico’s mee ten gevolge van het oneigenlijk aanwenden van bepaalde organen tot niet door de natuur voorziene doeleinden.'

Uiting 2. 'In principe is de helft van de sexuele activiteiten van dergelijke persoon het gevolg van een allicht aangeboren neiging en is de andere helft pervers.'

Uiting 3. 'Het behoort bij de dagelijkse berichtgeving, dat adoptiekinderen worden mishandeld en/of sexueel misbruikt door hun stiefvader of door een “vriend” van de moeder of door een aangetrouwde oom, enz … Deze zaken hebben dus niet altijd verband met homosexualiteit. In het kader van een adoptie door een homokoppel zijn de gevaren echter groter omdat homo’s sexueel min of meer geobsedeerd zijn of door hun aard meer bezig zijn met sex, hetzij op basis van hun snel wisselende sexuele contacten, hetzij ten gevolge van hun frustraties eraan verbonden. '

Uiting 4. 'Uiteraard is homofilie of homosexualiteit geen synoniem van pedofilie. Bij mannelijke homo’s is de grens echter niet scherp.'

Uiting 5. 'Het is een feit dat een homosexuele pleeg ­ of adoptievader in de verleiding zal komen tot sexuele benadering en pedofiel getint gedrag kan gaan vertonen.'

Uiting 6. 'De gevaren zijn onoverzichtelijk en men weet niet waarmede men begint wanneer men kinderadoptie door homo’s toelaat en legaliseert. '

Bovenstaande uitingen acht het MDI in strijd met artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht. Ze zijn beledigend voor mensen met een homoseksuele gerichtheid. Hierbij verzoek ik u dan ook de uitingen van uw website te verwijderen.

Gaarne van u vernemend.

Met vriendelijke groet,

J. van der Krogt
J. van der Krogt is de auteur van het rammelende rapport 'Rechtsextremisme Op Het Internet'. Het rapport dat uitvoerig is besproken in dit topic. Dat rapport was een pamflet dat de bedoeling had de aandacht te vestigen op extreem rechts, zodat de politieke vrienden van het MDI vervolgens konden proberen hun tegenstanders in de extreemrechtse hoek te parkeren.

Aanvankelijk negeert BITTERLEMON.EU de klacht van het MDI, maar besluit na een aanmaning toch te reageren.

En dat levert weer een column op.

Toen wij daarop uit loutere verveling geen gehoor gaven, kwam een week later een 'herinnering' binnen:

Geachte heer, mevrouw,

Op 9 september heb ik u het onderstaande verzoek tot verwijdering gestuurd. Tot op heden heb ik echter nog geen reactie gehad op dit verzoek, noch zijn de uitingen van uw website verwijderd. Ik zou u met klem nogmaals willen verzoeken de betreffende uitingen van uw website te verwijderen.

Met vriendelijke groet,

J. van der Krogt

Daarop hebben wij ons zuchtend tot onze juridische afdeling gewend en deze heeft het volgende antwoord opgesteld dat heden avond per e-mail bij het MDI is bezorgd:

Geachte heer van der Krogt,

Wij hebben uw e-postberichten d.d. 09-09-2009 en d.d. 17-09-2009 namens het Meldpunt Discriminatie Internet in goede orde ontvangen. Wij kunnen u het volgende antwoorden.

VORMELIJK

1. Het Meldpunt Discriminatie Internet is geen overheidsinstantie, maar een private vereniging. U heeft geen enkele bevoegdheid tot het beoordelen of veroordelen van feiten die strafbaar worden gesteld in het wettelijk recht. Uw herhaald schrijven is dan ook een louter privaat initiatief zonder enige vorm van rechtskracht. Ons antwoord aan u wordt gedaan in het kader van hoffelijkheid en is eenmalig.
Dat zijn veel woorden om te zeggen "Het MDI heeft geen enkele autoriteit".
Veel woorden gebruiken is een verstandige tactiek: de ervaring leert immers dat MDI-medewerkers moeite hebben met begrijpend lezen.
2. Door naamgeving, optreden, woordgebruik en feitelijke handelingen wenst u maximaal de indruk te wekken dat het MDI behept is met de aura van overheidsbevoegdheid. Hierdoor wordt op onaanvaardbare manier en professionele wijze een offensieve intimidatie uitgeoefend op basis van subjectieve politieke overtuigingen. In vele gevallen zal dit bij de ontvanger feitelijk effect ressorteren en leiden tot de door u gevraagde handelingen. Slechts in een beperkt aantal gevallen zal de ontvanger over genoeg kennis beschikken om de ware aard van uw handelen te doorzien. Dergelijke handelingen zijn onaanvaardbaar.
Dat zijn veel woorden om te zeggen "Het MDI intimideert."
3. Na onderzoek blijkt dat deze offensief intimiderende handelswijze door uw vereniging in het verleden meermaals werd toegepast en publiekelijk werd aangeklaagd, veroordeeld en afgekeurd. Wij vragen met aandrang alle verdere communicatie hieromtrent onverwijld te staken, daar deze eenduidig kwalificeert als belaging zoals bepaald in artikel 285b van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht en spam zoals bepaald in de Nederlandse Telecommunicatiewet. Wij zullen dan ook niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen bij verdere inbreuken van uwentwege.
Dat is een leuke: BITTERLEMON.EU intimideert gewoon terug.
Interessant is het artikel 285b van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht waar BITTERLEMON.EU aan refereert:
Wetboek van Strafrecht (Sr) Artikel 285b

1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.
Het is de vraag of hier sprake is van 'wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op eens anders persoonlijke levenssfeer'.
In dit specifieke geval van BITTERLEMON.EU misschien niet.
In bredere zin maakt het Meldpunt Discriminatie Internet zich echter wel schuldig aan stelselmatige intimidatie.
Sterker nog: het MDI doet niets anders dan het intimideren van moderatoren en webmasters.

Het wachten is dus op iemand die een klacht indient tegen dit misdrijf. De klager kan het stelselmatige karakter van de intimidatiepraktijken van het MDI aantonen aan de hand van de vele gevallen die in dit topic langs zijn gekomen én met verwijzing naar de jaarverslagen van het MDI, waarin de intimidatiepogingen van het MDI in cijfers uitgedrukt staan.

Tot dusver is het een redelijk overtuigend betoog van BITTERLEMON.EU.
Men had het beter hierbij kunnen laten, want hoewel het nu volgende niets aan de juistheid van de punten 1, 2 en 3 afdoet; het onderstaande is volstrekte onzin.
INHOUDELIJK

4. In uw schrijven vroeg u het artikel 'Holebi bedrog en kinderadoptie' van de hand van prof.dr. R. Van Den Bergh - hoogleraar neurologie en neurochirurgie aan Katholieke Universiteit te Leuven - en werd hernomen op de webstek van bitterlemon.eu te verwijderen wegens schending van artikel 137c van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Het artikel in kwestie is een herpublicatie van een artikel gepubliceerd in het Belgische maandblad Nucleus in de editie van januari 2006. Het werd met toestemming van de uitgever overgenomen op de webstek in het kader van een samenwerkingsakkoord hieromtrent. Dit akkoord betreft het archief van genoemd maandblad in haar geheel en de daarin aanwezige artikelen verwoorden uitsluitend de mening van de auteur.
BITTERLEMON.EU zal zich niet kunnen verschuilen achter het feit dat de gewraakte uitingen niet van hun hand zijn maar van een ander.
Echter: niet artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht is van toepassing, maar artikel 137e (maar weet het MDI veel..):
Art. 137e.

1. Hij die, anders dan ten behoeve van zakelijke berichtgeving:
1.een uitlating openbaar maakt die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, voor een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap beledigend is, of aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap;
2.een voorwerp waarin, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zulk een uitlating is vervat, aan iemand, anders dan op diens verzoek, doet toekomen, dan wel verspreidt of ter openbaarmaking van die uitlating of verspreiding in voorraad heeft; wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Volgens art. 137c zou prof.dr. R. Van Den Bergh strafbaar zijn. Maar dan trekt het MDI aan de verkeerde bel. Het heeft geen zin om bij BITTERLEMON.EU te gaan klagen over iets dat een prof geschreven heeft in een maandblad. BITTERLEMON.EU kan echter wel verantwoordelijk gehouden worden voor het op de website plaatsen van beledigende uitingen (verondersteld dat de uitingen beledigend zijn) volgens artikel 137e. Het MDI zit er dus helemaal naast met de verwijzing naar artikel 137c, maar we helpen ze wel..

Door het in artikel 137e bepaalde is het onderstaande argument nummertje 5 irrelevant, maar we kijken er toch nog even naar.
5. De door u aangehaalde citaten zijn legitieme uitingen van meningen die vallen in eerste en laatste instantie onder de vrijheid van godsdienst en in bijkomende orde onder de vrijheid van meningsuiting en van drukpers, zoals fundamenteel gewaarborgd door de nationale wetgevingen van de hier relevante landen Nederland, België en de Verenigde Staten van Amerika, en eveneens door internationale verdragen. Prof.dr. R. Van Den Bergh is een rooms-katholiek gelovige die vanuit zijn geloofsovertuiging een bijdrage levert aan het maatschappelijk debat. Hij baseert zich enerzijds op de ongewijzigde en eenduidige rooms-katholieke geloofsschat - het depositum fidei - dat reeds 2000 jaar lang wordt geleerd. Anderzijds doet hij dit op fatsoenlijke, intellectuele en onderbouwde wijze waarbij hij uitdrukkelijk put uit zijn natuur-wetenschappelijke kennis van zaken als neuroloog en neurochirurg met academische acclamatie en decennialange psychiatrische en neurologische praktijkervaring. In geen enkel geval kunnen zij leiden tot veroordeling op basis van artikel 137c van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht. Hieromtrent bestaan voldoende vonnissen en arresten die de voorrang van het beginsel van vrijheid van godsdienst bevestigen in gelijkaardige gevallen.
Het argument dat Prof.dr. R. Van Den Bergh een rooms-katholiek gelovige is die vanuit zijn geloofsovertuiging een bijdrage aan het maatschappelijk debat levert, gaat niet op. Uit het bewuste artikel van zijn hand blijkt nergens dat hij de problematiek vanuit zijn katholieke geloof benadert. Uit het artikel komt het katholieke geloof slechts ter sprake - en alleen maar in de gedaante van de katholieke kerk - in dit zinnetje:
"Wat is de mening van de kerk? Zij houdt zich op de vlakte, alhoewel ze in de morele begeleiding van de bevolking en zeker van de ontelbare door haar gedoopte gelovigen een essentiële rol speelt en een verpletterende verantwoordelijkheid draagt."
Van een beroep op de vrijheid van godsdienst kan dus geen sprake zijn.

Er zijn inderdaad gevallen bekend van vrijspraak door de Hoge Raad van personen die zich beledigend uitgelaten hadden over homo's. Volgens die - nogal wanstaltige - jurisprudentie van de Hoge Raad worden die beledigingen alleen niet strafbaar geacht als de beklaagde duidelijk weet te maken dat hij de uiting in de context van een vraaggesprek over zijn geloofsovertuiging heeft gedaan.
Dat is hier niet het geval.
Om bovenvermelde redenen vragen wij beleefd en uitdrukkelijk u te onthouden van verdere intimidatie en inbreuken op het Nederlandse strafrecht. Dit bericht werd geschreven onder voorbehoud van alle rechten en zonder erkenning van schuld.

met vriendelijke groet,

namens bitterlemon.eu

Erik Van Goor
Tom Zwitser
Stijn R.A.J. Calle
Zoals gezegd, hier zal het wel bij blijven. De hit-and-run acties van het MDI krijgen zelden een vervolg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten